Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


Contactless là gì?

Contactless trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Contactless trong tiếng Anh chuyên ngành Xã hội.

Doomscrolling là gì?

Doomscrolling trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Doomscrolling trong tiếng Anh chuyên ngành Xã hội.

Hellacious là gì?

Hellacious trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Hellacious trong tiếng Anh chuyên ngành Xã hội.

Sober curious là gì?

Sober curious trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Sober curious trong tiếng Anh chuyên ngành Xã hội.

Permaculture là gì?

Permaculture trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Permaculture trong tiếng Anh chuyên ngành Xã hội.

Nomophobia là gì?

Nomophobia trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Nomophobia trong tiếng Anh chuyên ngành Xã hội.

Stan là gì?

Stan trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Stan trong tiếng Anh chuyên ngành Xã hội.

Cypher là gì?

Cypher trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Cypher trong tiếng Anh chuyên ngành Xã hội.

Cyber là gì?

Cyber trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Cyber trong tiếng Anh chuyên ngành Xã hội.

사회적 거리두기 tiếng Hàn là gì?

사회적 거리두기 trong Tiếng Hàn là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 사회적 거리두기 trong tiếng Hàn chuyên ngành Xã hội.