X-ray tester

X-ray tester trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ X-ray tester tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Works labortary

Works labortary trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Works labortary tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Working instruction

Working instruction trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Working instruction tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Worked on

Worked on trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Worked on tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Without fastener

Without fastener trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Without fastener tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

X eliminator

X eliminator trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ X eliminator tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.