Front suspension vertical position sensor

front suspension vertical position sensor trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ front suspension vertical position sensor tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

Front toe adjustment

front toe adjustment trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ front toe adjustment tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

Front turbocharger

front turbocharger trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ front turbocharger tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

Front turn signal lamp bulb

front turn signal lamp bulb trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ front turn signal lamp bulb tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

Front underbody air deflector

front underbody air deflector trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ front underbody air deflector tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

Front upper arm ball joint

front upper arm ball joint trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ front upper arm ball joint tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.