Electrostatic là gì?

Electrostatic là gì trong tiếng anh? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật Electrostatic tiếng anh chuyên ngành Âm thanh.

Decibel là gì?

Decibel là gì trong tiếng anh? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật Decibel tiếng anh chuyên ngành Âm thanh.

Damping Material là gì?

Damping Material là gì trong tiếng anh? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật Damping Material tiếng anh chuyên ngành Âm thanh.

Crossover Frequency là gì?

Crossover Frequency là gì trong tiếng anh? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật Crossover Frequency tiếng anh chuyên ngành Âm thanh.

Crossover là gì?

Crossover là gì trong tiếng anh? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật Crossover tiếng anh chuyên ngành Âm thanh.

Cone là gì?

Cone là gì trong tiếng anh? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật Cone tiếng anh chuyên ngành Âm thanh.

Compact Disc Transport là gì?

Compact Disc Transport là gì trong tiếng anh? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật Compact Disc Transport tiếng anh chuyên ngành Âm thanh.

Coloration là gì?

Coloration là gì trong tiếng anh? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật Coloration tiếng anh chuyên ngành Âm thanh.

Coherence là gì?

Coherence là gì trong tiếng anh? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật Coherence tiếng anh chuyên ngành Âm thanh.

Coaxial cable là gì?

Coaxial cable là gì trong tiếng anh? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật Coaxial cable tiếng anh chuyên ngành Âm thanh.