米糊 tiếng Trung là gì?

米糊 trong Tiếng Trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 米糊trong tiếng Trung chuyên ngành Ẩm thực.

Lentil tiếng Anh là gì?

Lentil trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Lentil trong tiếng Anh chuyên ngành Sức khỏe.

Rong Nho tiếng Anh là gì?

Rong Nho trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Rong Nho trong tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế.

Grenadine Syrup là gì?

Grenadine Syrup trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Grenadine Syrup trong tiếng Anh chuyên ngành Ẩm thực.

Specialty là gì?

Specialty trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Specialty trong tiếng Anh chuyên ngành Ẩm thực.

Coriander là gì?

Coriander trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Coriander trong tiếng Anh chuyên ngành Ẩm thực.

Cashews roasted with salt là gì?

Cashews roasted with salt là gì trong tiếng anh? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật Cashews roasted with salt tiếng anh chuyên ngành Nghề nghiệp.

人参 (にんじん) tiếng nhật là gì?

人参 (にんじん) là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 人参 (にんじん) tiếng nhật chuyên ngành Rau củ quả.

豆 (まめ) tiếng nhật là gì?

豆 (まめ) là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 豆 (まめ) tiếng nhật chuyên ngành Rau củ quả.

長ねぎ tiếng nhật là gì?

長ねぎ là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 長ねぎ tiếng nhật chuyên ngành Rau củ quả.