Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


米糊 tiếng Trung là gì?

米糊 trong Tiếng Trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 米糊trong tiếng Trung chuyên ngành Ẩm thực.

Lentil tiếng Anh là gì?

Lentil trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Lentil trong tiếng Anh chuyên ngành Sức khỏe.

Rong Nho tiếng Anh là gì?

Rong Nho trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Rong Nho trong tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế.

Grenadine Syrup là gì?

Grenadine Syrup trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Grenadine Syrup trong tiếng Anh chuyên ngành Ẩm thực.

Specialty là gì?

Specialty trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Specialty trong tiếng Anh chuyên ngành Ẩm thực.

Coriander là gì?

Coriander trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Coriander trong tiếng Anh chuyên ngành Ẩm thực.

Cashews roasted with salt là gì?

Cashews roasted with salt là gì trong tiếng anh? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật Cashews roasted with salt tiếng anh chuyên ngành Nghề nghiệp.

そそぐ tiếng nhật là gì?

そそぐ là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ そそぐ tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn.

皿洗いをする tiếng nhật là gì?

皿洗いをする là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 皿洗いをする tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn.

まないた(まな板) tiếng nhật là gì?

まないた(まな板) là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ まないた(まな板) tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn.