Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


受托人保证保险 tiếng trung là gì?

受托人保证保险 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 受托人保证保险 tiếng trung chuyên ngành Bảo hiểm.

货物保险 tiếng trung là gì?

货物保险 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 货物保险 tiếng trung chuyên ngành Bảo hiểm.

终身人寿保险 tiếng trung là gì?

终身人寿保险 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 终身人寿保险 tiếng trung chuyên ngành Bảo hiểm.

全保险 tiếng trung là gì?

全保险 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 全保险 tiếng trung chuyên ngành Bảo hiểm.

法庭保证保险 tiếng trung là gì?

法庭保证保险 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 法庭保证保险 tiếng trung chuyên ngành Bảo hiểm.

行李保险 tiếng trung là gì?

行李保险 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 行李保险 tiếng trung chuyên ngành Bảo hiểm.

过期保险 tiếng trung là gì?

过期保险 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 过期保险 tiếng trung chuyên ngành Bảo hiểm.

全额保险 tiếng trung là gì?

全额保险 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 全额保险 tiếng trung chuyên ngành Bảo hiểm.

关税保证保险 tiếng trung là gì?

关税保证保险 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 关税保证保险 tiếng trung chuyên ngành Bảo hiểm.

火灾保险 tiếng trung là gì?

火灾保险 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 火灾保险 tiếng trung chuyên ngành Bảo hiểm.