プラスドライバー tiếng nhật là gì?

プラスドライバー là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ プラスドライバー tiếng nhật chuyên ngành Cơ khí.

ドリルプレス tiếng nhật là gì?

ドリルプレス là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ ドリルプレス tiếng nhật chuyên ngành Cơ khí.

でんこうあつ tiếng nhật là gì?

でんこうあつ là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ でんこうあつ tiếng nhật chuyên ngành Cơ khí.

ポンプ tiếng nhật là gì?

ポンプ là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ ポンプ tiếng nhật chuyên ngành Cơ khí.

アルミニウム tiếng nhật là gì?

アルミニウム là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ アルミニウム tiếng nhật chuyên ngành Cơ khí.

モンキハンマ tiếng nhật là gì?

モンキハンマ là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ モンキハンマ tiếng nhật chuyên ngành Cơ khí.

ぶんどき tiếng nhật là gì?

ぶんどき là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ ぶんどき tiếng nhật chuyên ngành Cơ khí.

ブレーカ tiếng nhật là gì?

ブレーカ là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ ブレーカ tiếng nhật chuyên ngành Cơ khí.

ボックスレンチ tiếng nhật là gì?

ボックスレンチ là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ ボックスレンチ tiếng nhật chuyên ngành Cơ khí.