Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


Shut up là gì?

Shut up là gì trong game tiếng anh? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật Shut up tiếng anh chuyên ngành Game.

Idiotic là gì?

Idiotic là gì trong game tiếng anh? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật Idiotic tiếng anh chuyên ngành Game.

Lag là gì trong game

Lag là gì trong game tiếng anh? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật Lag tiếng anh chuyên ngành Game.