Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


 知識ベース tiếng nhật là gì?

 知識ベース là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ  知識ベース tiếng nhật chuyên ngành Giáo dục.

 練習 tiếng nhật là gì?

 練習 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ  練習 tiếng nhật chuyên ngành Giáo dục.

神学、神学理論 tiếng nhật là gì?

神学、神学理論 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 神学、神学理論 tiếng nhật chuyên ngành Giáo dục.

社会科 tiếng nhật là gì?

社会科 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 社会科 tiếng nhật chuyên ngành Giáo dục.

コンピュータ tiếng nhật là gì?

コンピュータ là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ コンピュータ tiếng nhật chuyên ngành Lớp học.

コンパス tiếng nhật là gì?

コンパス là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ コンパス tiếng nhật chuyên ngành Lớp học.

クリップ tiếng nhật là gì?

クリップ là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ クリップ tiếng nhật chuyên ngành Lớp học.

공립학교 tiếng hàn là gì?

공립학교 là gì trong tiếng hàn? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 공립학교 tiếng hàn chuyên ngành Trường học.