Cow hair

Cow hair trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Cow hair tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Velvet tape

Velvet tape trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Velvet tape tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Twilly

Twilly trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Twilly tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Crepon

Crepon trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Crepon tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Violation of company rule

Violation of company rule trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Violation of company rule tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Two-colour printing

Two-colour printing trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Two-colour printing tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Crop

Crop trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Crop tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Wage

Wage trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Wage tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Turn up sleeve cuff

Turn up sleeve cuff trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Turn up sleeve cuff tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Cuff turner

Cuff turner trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Cuff turner tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.