Angle

Angle trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Angle tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Sleeve cuff open circumference

Sleeve cuff open circumference trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Sleeve cuff open circumference tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Sudoriparous

Sudoriparous trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Sudoriparous tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Anti-felt finishing

Anti-felt finishing trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Anti-felt finishing tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Sleeve length

Sleeve length trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Sleeve length tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Swivel cloth

Swivel cloth trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Swivel cloth tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Anti-snarl

Anti-snarl trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Anti-snarl tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Sleeve width

Sleeve width trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Sleeve width tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Systematic error

Systematic error trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Systematic error tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Appearance

Appearance trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Appearance tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.