Sable

Sable trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Sable tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Stiffening cloth

Stiffening cloth trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Stiffening cloth tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Sales contract

Sales contract trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Sales contract tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Stretch draw

Stretch draw trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Stretch draw tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Saponified

Saponified trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Saponified tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Striped goods

Striped goods trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Striped goods tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Schreinering

Schreinering trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Schreinering tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Store room

Store room trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Store room tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Screw punch, cloth drill

Screw punch, cloth drill trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Screw punch, cloth drill tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Straight angle

Straight angle trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Straight angle tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.