BWC

BWC trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ BWC tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Solution-dyed

Solution-dyed trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Solution-dyed tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Weathering tester

Weathering tester trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Weathering tester tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Balance

Balance trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Balance tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

SPC

SPC trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ SPC tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Weave in

Weave in trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Weave in tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Barchan spinning

Barchan spinning trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Barchan spinning tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Split blocks line

Split blocks line trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Split blocks line tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Weighting percentage

Weighting percentage trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Weighting percentage tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Batt

Batt trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Batt tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.