Anti-ballooning

Anti-ballooning trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Anti-ballooning tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Slider

Slider trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Slider tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Surface colour

Surface colour trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Surface colour tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Area

Area trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Area tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Slub

Slub trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Slub tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Susceptible

Susceptible trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Susceptible tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Asymmetric

Asymmetric trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Asymmetric tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Snippers

Snippers trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Snippers tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Weaving waste

Weaving waste trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Weaving waste tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.

Available

Available trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Available tiếng anh chuyên ngành Giày da may mặc.