Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


Phó Chánh Văn phòng Bộ tiếng Anh là gì?

Phó Chánh Văn phòng Bộ tiếng Anh là gì?? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Phó Chánh Văn phòng Bộ trong tiếng Anh chuyên ngành Hành chính.

Phó Chánh Văn phòng tiếng Anh là gì?

Phó Chánh Văn phòng tiếng Anh là gì?? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Phó Chánh Văn phòng trong tiếng Anh chuyên ngành Hành chính.

Sở Ngoại vụ tiếng Anh là gì?

Sở Ngoại vụ tiếng Anh là gì?? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Sở Ngoại vụ trong tiếng Anh chuyên ngành Hành chính.

National minimum wage tiếng Anh là gì?

National minimum wage tiếng Anh là gì?? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng National minimum wage trong tiếng Anh chuyên ngành Hành chính.

Paper handli tiếng Anh là gì?

Paper handli tiếng Anh là gì?? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Paper handli trong tiếng Anh chuyên ngành Hành chính.

Interview tiếng Anh là gì?

Interview tiếng Anh là gì?? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Interview trong tiếng Anh chuyên ngành Hành chính.

Creativity tiếng Anh là gì?

Creativity tiếng Anh là gì?? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Creativity trong tiếng Anh chuyên ngành Hành chính.

Annual leave tiếng Anh là gì?

Annual leave tiếng Anh là gì?? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Annual leave trong tiếng Anh chuyên ngành Hành chính.

Ministry Office tiếng Anh là gì?

Ministry Office tiếng Anh là gì?? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Ministry Office trong tiếng Anh chuyên ngành Hành chính.

Ministry of Justice tiếng Anh là gì?

Ministry of Justice tiếng Anh là gì?? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Ministry of Justice trong tiếng Anh chuyên ngành Hành chính.