太阳能设备 tiếng trung là gì?

太阳能设备 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 太阳能设备 tiếng trung chuyên ngành Xăng dầu chất đốt.

航空煤油 tiếng trung là gì?

航空煤油 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 航空煤油 tiếng trung chuyên ngành Xăng dầu chất đốt.

其他石油设备 tiếng trung là gì?

其他石油设备 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 其他石油设备 tiếng trung chuyên ngành Xăng dầu chất đốt.

Antirust agent

Antirust agent trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Antirust agent tiếng anh chuyên ngành Hóa học.

Biochemical

Biochemical trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Biochemical tiếng anh chuyên ngành Hóa học.

Chemical energy

Chemical energy trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Chemical energy tiếng anh chuyên ngành Hóa học.

Complex substances

Complex substances trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Complex substances tiếng anh chuyên ngành Hóa học.

Derivative

Derivative trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Derivative tiếng anh chuyên ngành Hóa học.

Elastic energy

Elastic energy trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Elastic energy tiếng anh chuyên ngành Hóa học.

Environmental pollution

Environmental pollution trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Environmental pollution tiếng anh chuyên ngành Hóa học.