渣油 tiếng trung là gì?

渣油 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 渣油 tiếng trung chuyên ngành Xăng dầu chất đốt.

煤矿设备 tiếng trung là gì?

煤矿设备 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 煤矿设备 tiếng trung chuyên ngành Xăng dầu chất đốt.

其他石油燃料 tiếng trung là gì?

其他石油燃料 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 其他石油燃料 tiếng trung chuyên ngành Xăng dầu chất đốt.

Aliphatic compound

Aliphatic compound trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Aliphatic compound tiếng anh chuyên ngành Hóa học.

Aromatic substance

Aromatic substance trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Aromatic substance tiếng anh chuyên ngành Hóa học.

By nature

By nature trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ By nature tiếng anh chuyên ngành Hóa học.

Chemical substance

Chemical substance trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Chemical substance tiếng anh chuyên ngành Hóa học.

Concentration

Concentration trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Concentration tiếng anh chuyên ngành Hóa học.

Destroy

Destroy trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Destroy tiếng anh chuyên ngành Hóa học.

Electrolysis

Electrolysis trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Electrolysis tiếng anh chuyên ngành Hóa học.