苜蓿 tiếng trung là gì?

苜蓿 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 苜蓿 tiếng trung chuyên ngành Hoa.

牵牛花 喇叭花 tiếng trung là gì?

牵牛花 喇叭花 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 牵牛花 喇叭花 tiếng trung chuyên ngành Hoa.

四时春 长春花 tiếng trung là gì?

四时春 长春花 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 四时春 长春花 tiếng trung chuyên ngành Hoa.

勿忘我 tiếng trung là gì?

勿忘我 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 勿忘我 tiếng trung chuyên ngành Hoa.

满天星 tiếng trung là gì?

满天星 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 满天星 tiếng trung chuyên ngành Hoa.

茑萝 tiếng trung là gì?

茑萝 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 茑萝 tiếng trung chuyên ngành Hoa.

花坛 tiếng trung là gì?

花坛 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 花坛 tiếng trung chuyên ngành Hoa.

风媒 tiếng trung là gì?

风媒 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 风媒 tiếng trung chuyên ngành Hoa.

龙胆 tiếng trung là gì?

龙胆 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 龙胆 tiếng trung chuyên ngành Hoa.

蒲公英 tiếng trung là gì?

蒲公英 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 蒲公英 tiếng trung chuyên ngành Hoa.