Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


Magnolia

Magnolia trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Magnolia tiếng anh chuyên ngành Hoa.

Sunflower

Sunflower trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Sunflower tiếng anh chuyên ngành Hoa.

Bougainvillia

Bougainvillia trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Bougainvillia tiếng anh chuyên ngành Hoa.

Gerbera

Gerbera trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Gerbera tiếng anh chuyên ngành Hoa.

Marigold

Marigold trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Marigold tiếng anh chuyên ngành Hoa.

Thea amplexicaulis

Thea amplexicaulis trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Thea amplexicaulis tiếng anh chuyên ngành Hoa.