Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


现金流量 tiếng Trung là gì?

现金流量 trong Tiếng Trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 现金流量 trong tiếng Trung chuyên ngành Kinh tế.

摊薄每股收益 tiếng Trung là gì?

摊薄每股收益 trong Tiếng Trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 摊薄每股收益 trong tiếng Trung chuyên ngành Kinh tế.

基本每股收益 tiếng Trung là gì?

基本每股收益 trong Tiếng Trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 基本每股收益 trong tiếng Trung chuyên ngành Kinh tế.

递延所得税资产 tiếng Trung là gì?

递延所得税资产 trong Tiếng Trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 递延所得税资产 trong tiếng Trung chuyên ngành Kinh tế.

企业所得税 tiếng Trung là gì?

企业所得税 trong Tiếng Trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 企业所得税 trong tiếng Trung chuyên ngành Kinh tế.

融资 là gì tiếng Trung

融资 trong Tiếng Trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 融资 trong tiếng Trung chuyên ngành Tài chính.

ENS là gì?

ENS trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng ENS trong tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế.

Affiliate Revenue Model là gì?

Affiliate Revenue Model viết tắt trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Affiliate Revenue Model trong tiếng Anh chuyên ngành SEO.