Pickup truck là gì?

Pickup truck là gì trong tiếng anh? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật Pickup truck tiếng anh chuyên ngành Nghề nghiệp.

安全 tiếng nhật là gì?

安全 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 安全 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

主投影図 tiếng nhật là gì?

主投影図 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 主投影図 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

月報 tiếng nhật là gì?

月報 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 月報 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

消失 tiếng nhật là gì?

消失 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 消失 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

認める tiếng nhật là gì?

認める là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 認める tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

部品 tiếng nhật là gì?

部品 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 部品 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

略図 tiếng nhật là gì?

略図 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 略図 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

正面図 tiếng nhật là gì?

正面図 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 正面図 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

保証 tiếng nhật là gì?

保証 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 保証 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.