Pickup truck là gì?

Pickup truck là gì trong tiếng anh? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật Pickup truck tiếng anh chuyên ngành Nghề nghiệp.

図面 tiếng nhật là gì?

図面 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 図面 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

全体図 tiếng nhật là gì?

全体図 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 全体図 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

含む tiếng nhật là gì?

含む là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 含む tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

変速 tiếng nhật là gì?

変速 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 変速 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

積み上げ tiếng nhật là gì?

積み上げ là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 積み上げ tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

説明書 tiếng nhật là gì?

説明書 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 説明書 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

一覧 tiếng nhật là gì?

一覧 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 一覧 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

保険 tiếng nhật là gì?

保険 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 保険 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

評価 tiếng nhật là gì?

評価 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 評価 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.