Pickup truck là gì?

Pickup truck là gì trong tiếng anh? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật Pickup truck tiếng anh chuyên ngành Nghề nghiệp.

略図 tiếng nhật là gì?

略図 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 略図 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

正面図 tiếng nhật là gì?

正面図 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 正面図 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

保証 tiếng nhật là gì?

保証 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 保証 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

編集 tiếng nhật là gì?

編集 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 編集 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

厳密 tiếng nhật là gì?

厳密 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 厳密 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

単品 tiếng nhật là gì?

単品 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 単品 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

図面 tiếng nhật là gì?

図面 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 図面 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

全体図 tiếng nhật là gì?

全体図 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 全体図 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

含む tiếng nhật là gì?

含む là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 含む tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.