Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


Pickup truck là gì?

Pickup truck là gì trong tiếng anh? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật Pickup truck tiếng anh chuyên ngành Nghề nghiệp.

隠す tiếng nhật là gì?

隠す là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 隠す tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

平面図 tiếng nhật là gì?

平面図 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 平面図 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

日報 tiếng nhật là gì?

日報 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 日報 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

偏差 tiếng nhật là gì?

偏差 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 偏差 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

構築 tiếng nhật là gì?

構築 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 構築 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

要領 tiếng nhật là gì?

要領 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 要領 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

悪影響 tiếng nhật là gì?

悪影響 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 悪影響 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

側面図 tiếng nhật là gì?

側面図 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 側面図 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

週報 tiếng nhật là gì?

週報 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 週報 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.