Pickup truck là gì?

Pickup truck là gì trong tiếng anh? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật Pickup truck tiếng anh chuyên ngành Nghề nghiệp.

本体 tiếng nhật là gì?

本体 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 本体 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

車輪 tiếng nhật là gì?

車輪 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 車輪 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

奥 tiếng nhật là gì?

奥 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 奥 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

上級 tiếng nhật là gì?

上級 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 上級 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

支配 tiếng nhật là gì?

支配 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 支配 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

汚す tiếng nhật là gì?

汚す là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 汚す tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

台風 tiếng nhật là gì?

台風 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 台風 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

遭難 tiếng nhật là gì?

遭難 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 遭難 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

切る tiếng nhật là gì?

切る là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 切る tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.