Pickup truck là gì?

Pickup truck là gì trong tiếng anh? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật Pickup truck tiếng anh chuyên ngành Nghề nghiệp.

適用 tiếng nhật là gì?

適用 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 適用 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

詳細図 tiếng nhật là gì?

詳細図 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 詳細図 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

報告 tiếng nhật là gì?

報告 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 報告 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

変形 tiếng nhật là gì?

変形 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 変形 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

構成 tiếng nhật là gì?

構成 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 構成 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

指示 tiếng nhật là gì?

指示 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 指示 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

隠す tiếng nhật là gì?

隠す là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 隠す tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

平面図 tiếng nhật là gì?

平面図 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 平面図 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.

日報 tiếng nhật là gì?

日報 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 日報 tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.