Nut

nut trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ nut tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

Valve gear

valve gear trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ valve gear tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

Digital caliper

digital caliper trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ digital caliper tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

Octagon nut

octagon nut trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ octagon nut tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

Valve lash

valve lash trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ valve lash tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

Dipper switch

dipper switch trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ dipper switch tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

Offset screwdriver

offset screwdriver trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ offset screwdriver tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

Valve shim pliers

valve shim pliers trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ valve shim pliers tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.