Oil pump end clearance

oil pump end clearance trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ oil pump end clearance tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

Variable limited-slip axle centre differential

variable limited-slip axle centre differential trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ variable limited-slip axle centre differential tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

Distributor shaft

distributor shaft trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ distributor shaft tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

Oil temperature sensor

oil temperature sensor trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ oil temperature sensor tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

Vee-belt

vee-belt trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ vee-belt tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

Dolby B noise reduction

dolby B noise reduction trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ dolby B noise reduction tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

On-line

on-line trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ on-line tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

Vehicle rear vertical accelerometer

vehicle rear vertical accelerometer trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ vehicle rear vertical accelerometer tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.