Engine performance tester

engine performance tester trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ engine performance tester tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

Post

post trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ post tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

Engine subframe

engine subframe trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ engine subframe tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

Power brake system

power brake system trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ power brake system tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

Envelope

envelope trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ envelope tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

Power folding mirrors

power folding mirrors trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ power folding mirrors tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

Escape hatch

escape hatch trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ escape hatch tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

Power roof opening panel setting update

power roof opening panel setting update trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ power roof opening panel setting update tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.