Full load

full load trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ full load tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

Rubber spring

rubber spring trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ rubber spring tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

Articulated bus

articulated bus trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ articulated bus tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

Fuse

fuse trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ fuse tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

Run-flat tyre

run-flat tyre trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ run-flat tyre tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

Atomize

atomize trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ atomize tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

Galvanize

galvanize trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ galvanize tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.

Rust remover

rust remover trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ rust remover tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô.