垃圾抓斗起重机 tiếng Trung là gì?

垃圾抓斗起重机 trong Tiếng Trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 垃圾抓斗起重机 trong tiếng Trung chuyên ngành Kỹ thuật.

Magnet Charger là gì?

Sạc từ tính trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Magnet Charger trong tiếng Anh chuyên ngành Điện Thoại.

Potential Transformer là gì?

Potential Transformer trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Potential Transformer trong tiếng Anh chuyên ngành Kỹ Thuật.

Firmware là gì?

Firmware trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Firmware trong tiếng Anh chuyên ngành Xã hội.

Tubular là gì?

Tubular là gì trong tiếng anh? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật Business Tubular tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật.

金属防护服 tiếng trung là gì?

金属防护服 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 金属防护服 tiếng trung chuyên ngành Phòng cháy chữa cháy.

灭火 tiếng trung là gì?

灭火 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 灭火 tiếng trung chuyên ngành Phòng cháy chữa cháy.

意外火灾 tiếng trung là gì?

意外火灾 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 意外火灾 tiếng trung chuyên ngành Phòng cháy chữa cháy.

火灾预防 tiếng trung là gì?

火灾预防 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 火灾预防 tiếng trung chuyên ngành Phòng cháy chữa cháy.

消防设备 tiếng trung là gì?

消防设备 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 消防设备 tiếng trung chuyên ngành Phòng cháy chữa cháy.