垃圾抓斗起重机 tiếng Trung là gì?

垃圾抓斗起重机 trong Tiếng Trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 垃圾抓斗起重机 trong tiếng Trung chuyên ngành Kỹ thuật.

Magnet Charger là gì?

Sạc từ tính trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Magnet Charger trong tiếng Anh chuyên ngành Điện Thoại.

Potential Transformer là gì?

Potential Transformer trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Potential Transformer trong tiếng Anh chuyên ngành Kỹ Thuật.

Firmware là gì?

Firmware trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Firmware trong tiếng Anh chuyên ngành Xã hội.

Tubular là gì?

Tubular là gì trong tiếng anh? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật Business Tubular tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật.

电压 tiếng trung là gì?

电压 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 电压 tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng.

同步发电机 tiếng trung là gì?

同步发电机 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 同步发电机 tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng.

瓦斯断电器 tiếng trung là gì?

瓦斯断电器 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 瓦斯断电器 tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng.

焦度 tiếng trung là gì?

焦度 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 焦度 tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng.

电磁场 tiếng trung là gì?

电磁场 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 电磁场 tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng.