垃圾抓斗起重机 tiếng Trung là gì?

垃圾抓斗起重机 trong Tiếng Trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 垃圾抓斗起重机 trong tiếng Trung chuyên ngành Kỹ thuật.

Magnet Charger là gì?

Sạc từ tính trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Magnet Charger trong tiếng Anh chuyên ngành Điện Thoại.

Potential Transformer là gì?

Potential Transformer trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Potential Transformer trong tiếng Anh chuyên ngành Kỹ Thuật.

Firmware là gì?

Firmware trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Firmware trong tiếng Anh chuyên ngành Xã hội.

Tubular là gì?

Tubular là gì trong tiếng anh? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật Business Tubular tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật.

正の電気 tiếng nhật là gì?

正の電気 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 正の電気 tiếng nhật chuyên ngành Điện.

電気 抵抗 tiếng nhật là gì?

電気 抵抗 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 電気 抵抗 tiếng nhật chuyên ngành Điện.

電球 tiếng nhật là gì?

電球 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 電球 tiếng nhật chuyên ngành Điện.

滚塑加工 tiếng trung là gì?

滚塑加工 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 滚塑加工 tiếng trung chuyên ngành Cao su và nhựa.

特种涂料 tiếng trung là gì?

特种涂料 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 特种涂料 tiếng trung chuyên ngành Cao su và nhựa.