垃圾抓斗起重机 tiếng Trung là gì?

垃圾抓斗起重机 trong Tiếng Trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 垃圾抓斗起重机 trong tiếng Trung chuyên ngành Kỹ thuật.

Magnet Charger là gì?

Sạc từ tính trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Magnet Charger trong tiếng Anh chuyên ngành Điện Thoại.

Potential Transformer là gì?

Potential Transformer trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Potential Transformer trong tiếng Anh chuyên ngành Kỹ Thuật.

Firmware là gì?

Firmware trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Firmware trong tiếng Anh chuyên ngành Xã hội.

Tubular là gì?

Tubular là gì trong tiếng anh? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật Business Tubular tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật.

電動機 tiếng nhật là gì?

電動機 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 電動機 tiếng nhật chuyên ngành Điện.

直流 tiếng nhật là gì?

直流 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 直流 tiếng nhật chuyên ngành Điện.

改性塑料 tiếng trung là gì?

改性塑料 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 改性塑料 tiếng trung chuyên ngành Cao su và nhựa.

塑料表面处理 tiếng trung là gì?

塑料表面处理 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 塑料表面处理 tiếng trung chuyên ngành Cao su và nhựa.

建筑涂料 tiếng trung là gì?

建筑涂料 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 建筑涂料 tiếng trung chuyên ngành Cao su và nhựa.