Pollutant

Pollutant trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Pollutant tiếng anh chuyên ngành Môi trường.

Activated sludge

Activated sludge trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Activated sludge tiếng anh chuyên ngành Môi trường.

Protection/preservation/conservation

Protection/preservation/conservation trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Protection/preservation/conservation tiếng anh chuyên ngành Môi trường.

Polluter

Polluter trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Polluter tiếng anh chuyên ngành Môi trường.

Aerobic attached-growth treatment process

Aerobic attached-growth treatment process trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Aerobic attached-growth treatment process tiếng anh chuyên ngành Môi trường.

Air/soil/water pollution

Air/soil/water pollution trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Air/soil/water pollution tiếng anh chuyên ngành Môi trường.

Pollution

Pollution trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Pollution tiếng anh chuyên ngành Môi trường.

Aerobic suspended-growth treatment process

Aerobic suspended-growth treatment process trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Aerobic suspended-growth treatment process tiếng anh chuyên ngành Môi trường.

Greenhouse

Greenhouse trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Greenhouse tiếng anh chuyên ngành Môi trường.

Preserve biodiversity

Preserve biodiversity trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Preserve biodiversity tiếng anh chuyên ngành Môi trường.