Greenhouse

Greenhouse trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Greenhouse tiếng anh chuyên ngành Môi trường.

Preserve biodiversity

Preserve biodiversity trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Preserve biodiversity tiếng anh chuyên ngành Môi trường.

Government’s regulation

Government’s regulation trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Government’s regulation tiếng anh chuyên ngành Môi trường.

Natural resources

Natural resources trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Natural resources tiếng anh chuyên ngành Môi trường.

Shortage/ the lack of

Shortage/ the lack of trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Shortage/ the lack of tiếng anh chuyên ngành Môi trường.

Greenhouse gas emissions

Greenhouse gas emissions trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Greenhouse gas emissions tiếng anh chuyên ngành Môi trường.

Wind/solar power/energy

Wind/solar power/energy trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Wind/solar power/energy tiếng anh chuyên ngành Môi trường.

A marine ecosystem

A marine ecosystem trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ A marine ecosystem tiếng anh chuyên ngành Môi trường.

Alternatives

Alternatives trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Alternatives tiếng anh chuyên ngành Môi trường.

The ozone layer

The ozone layer trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ The ozone layer tiếng anh chuyên ngành Môi trường.