Fashion design staff là gì?

Fashion design staff là gì trong tiếng anh? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật Fashion design staff tiếng anh chuyên ngành Nghề nghiệp.

Copilot là gì?

Copilot là gì trong tiếng anh? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật Copilot tiếng anh chuyên ngành Nghề nghiệp.

Flight attendant là gì?

Flight attendant là gì trong tiếng anh? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật Flight attendant tiếng anh chuyên ngành Nghề nghiệp.

Pilot là gì?

Pilot là gì trong tiếng anh? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật Pilot tiếng anh chuyên ngành Nghề nghiệp.

警察 tiếng trung là gì?

警察 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 警察 tiếng trung chuyên ngành Công an cảnh sát.

行政科 tiếng trung là gì?

行政科 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 行政科 tiếng trung chuyên ngành Công an cảnh sát.

便衣警察 tiếng trung là gì?

便衣警察 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 便衣警察 tiếng trung chuyên ngành Công an cảnh sát.

指纹印 tiếng trung là gì?

指纹印 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 指纹印 tiếng trung chuyên ngành Công an cảnh sát.

户籍登记 tiếng trung là gì?

户籍登记 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 户籍登记 tiếng trung chuyên ngành Công an cảnh sát.

流氓 tiếng trung là gì?

流氓 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 流氓 tiếng trung chuyên ngành Công an cảnh sát.