Surplus

Surplus trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Surplus tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Guarantee

guarantee trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ guarantee tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Economic cooperation

Economic cooperation trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Economic cooperation tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Customs clerk

customs clerk trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ customs clerk tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

In order to

in order to trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ in order to tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Produce

produce trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ produce tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Financial policies

Financial policies trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Financial policies tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Insurance

insurance trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ insurance tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

International economic aid

International economic aid trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ International economic aid tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Customs documentation

customs documentation trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ customs documentation tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.