Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


Liability

liability trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ liability tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Share

share trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ share tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Confiscation

confiscation trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ confiscation tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Commodity

commodity trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ commodity tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Goods

goods trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ goods tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Non- agricultural

non- agricultural trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ non- agricultural tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Well-being

well-being trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ well-being tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Foreign currency

Foreign currency trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Foreign currency tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Shareholder

shareholder trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ shareholder tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Preferential duties

preferential duties trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ preferential duties tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.