Inflation

inflation trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ inflation tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Economic blockade

economic blockade trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ economic blockade tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Instalment

instalment trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ instalment tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Belong to

belong to trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ belong to tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Farm

farm trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ farm tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Minerals

minerals trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ minerals tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Transform

transform trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ transform tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Government is chiefly concerned with controlling inflation

Government is chiefly concerned with controlling inflation trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Government is chiefly concerned with controlling inflation tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Embargo

embargo trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ embargo tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Earnest money

earnest money trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ earnest money tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.