Planned economy

Planned economy trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Planned economy tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Hoard/ hoarder

hoard/ hoarder trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ hoard/ hoarder tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Financial year

financial year trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ financial year tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Assume

assume trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ assume tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Export manager

export manager trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ export manager tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Make up

make up trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ make up tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Substituable

substituable trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ substituable tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Market economy

Market economy trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Market economy tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Dumping

dumping trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ dumping tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Joint venture

joint venture trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ joint venture tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.