Regulation

Regulation trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Regulation tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Moderate price

moderate price trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ moderate price tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Agent

agent trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ agent tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Accounts department

accounts department trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ accounts department tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Docks

docks trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ docks tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Like

like trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ like tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Seafreight

seafreight trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ seafreight tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

The openness of the economy

The openness of the economy trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ The openness of the economy tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Monetary activities

monetary activities trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ monetary activities tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Customs barrier

customs barrier trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ customs barrier tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.