Mitochondrial là gì?

Mitochondrial trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Mitochondrial trong tiếng Anh chuyên ngành Sinh học.

线粒体 là gì?

线粒体 trong Tiếng Trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 线粒体 trong tiếng Trung chuyên ngành Di truyền.

DTH là gì?

DTH trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng DTH trong tiếng Anh chuyên ngành Sức khỏe.

FUT là gì?

FUT trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng FUT trong tiếng Anh chuyên ngành Sức khỏe.

Electronic cigarettes là gì?

Electronic cigarettes là gì trong tiếng anh? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật Business Electronic cigarettes tiếng anh chuyên ngành Y tế.

Gallbladder là gì?

Gallbladder là gì trong tiếng anh? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật Business Gallbladder tiếng anh chuyên ngành Y tế.

Tuberculosis là gì?

Tuberculosis là gì trong tiếng anh? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật Business tuberculosis tiếng anh chuyên ngành Y tế.

面颊 tiếng trung là gì?

面颊 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 面颊 tiếng trung chuyên ngành Bộ phận cơ thể.

脚趾 tiếng trung là gì?

脚趾 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 脚趾 tiếng trung chuyên ngành Bộ phận cơ thể.

瞳孔 tiếng trung là gì?

瞳孔 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 瞳孔 tiếng trung chuyên ngành Bộ phận cơ thể.