Rain Showers là gì?

Rain Showers trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Rain Showers trong tiếng Anh chuyên ngành Thời tiết.

Light rain là gì?

Light rain trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Light rain trong tiếng Anh chuyên ngành Thời tiết.

吹雪 tiếng nhật là gì?

吹雪 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 吹雪 tiếng nhật chuyên ngành Thời tiết.

豪雨 tiếng nhật là gì?

豪雨 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 豪雨 tiếng nhật chuyên ngành Thời tiết.

晴れのち曇り tiếng nhật là gì?

晴れのち曇り là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 晴れのち曇り tiếng nhật chuyên ngành Thời tiết.

風雨 tiếng nhật là gì?

風雨 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 風雨 tiếng nhật chuyên ngành Thời tiết.

大雨 tiếng nhật là gì?

大雨 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 大雨 tiếng nhật chuyên ngành Thời tiết.

 구름이 끼다 tiếng hàn là gì?

 구름이 끼다 là gì trong tiếng hàn? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ  구름이 끼다 tiếng hàn chuyên ngành Thời tiết.

한대 tiếng hàn là gì?

한대 là gì trong tiếng hàn? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 한대 tiếng hàn chuyên ngành Thời tiết.

분위기 tiếng hàn là gì?

분위기 là gì trong tiếng hàn? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 분위기 tiếng hàn chuyên ngành Thời tiết.