Rain Showers là gì?

Rain Showers trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Rain Showers trong tiếng Anh chuyên ngành Thời tiết.

Light rain là gì?

Light rain trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Light rain trong tiếng Anh chuyên ngành Thời tiết.

霜 tiếng nhật là gì?

霜 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 霜 tiếng nhật chuyên ngành Thời tiết.

雨 tiếng nhật là gì?

雨 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 雨 tiếng nhật chuyên ngành Thời tiết.

曇り tiếng nhật là gì?

曇り là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 曇り tiếng nhật chuyên ngành Thời tiết.

集中豪雨 tiếng nhật là gì?

集中豪雨 là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 集中豪雨 tiếng nhật chuyên ngành Thời tiết.

雪交じり tiếng nhật là gì?

雪交じり là gì trong tiếng nhật? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 雪交じり tiếng nhật chuyên ngành Thời tiết.

안개 tiếng hàn là gì?

안개 là gì trong tiếng hàn? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 안개 tiếng hàn chuyên ngành Thời tiết.

마른, 건조한 tiếng hàn là gì?

마른, 건조한 là gì trong tiếng hàn? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 마른, 건조한 tiếng hàn chuyên ngành Thời tiết.

선풍 tiếng hàn là gì?

선풍 là gì trong tiếng hàn? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 선풍 tiếng hàn chuyên ngành Thời tiết.