尽一切努力 tiếng Trung là gì?

尽一切努力 trong Tiếng Trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 尽一切努力 trong tiếng Trung chuyên ngành Xã hội.

Truthiness là gì?

Truthiness trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Truthiness trong tiếng Anh chuyên ngành Xã hội.

Quarantine là gì?

Quarantine trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Quarantine trong tiếng Anh chuyên ngành Xã hội.

Contactless là gì?

Contactless trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Contactless trong tiếng Anh chuyên ngành Xã hội.

Doomscrolling là gì?

Doomscrolling trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Doomscrolling trong tiếng Anh chuyên ngành Xã hội.

Hellacious là gì?

Hellacious trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Hellacious trong tiếng Anh chuyên ngành Xã hội.

Sober curious là gì?

Sober curious trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Sober curious trong tiếng Anh chuyên ngành Xã hội.

Permaculture là gì?

Permaculture trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Permaculture trong tiếng Anh chuyên ngành Xã hội.

Stan là gì?

Stan trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Stan trong tiếng Anh chuyên ngành Xã hội.

Cypher là gì?

Cypher trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Cypher trong tiếng Anh chuyên ngành Xã hội.