高估评价过高 tiếng trung là gì?

高估评价过高 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 高估评价过高 tiếng trung chuyên ngành Xây dựng và cơ điện.

分析估算 tiếng trung là gì?

分析估算 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 分析估算 tiếng trung chuyên ngành Xây dựng và cơ điện.

Shear wall

Shear wall trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Shear wall tiếng anh chuyên ngành Xây dựng.

Raft foundation

Raft foundation trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Intangible assets tiếng anh chuyên ngành Xây dựng.