建造成本 tiếng trung là gì?

建造成本 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 建造成本 tiếng trung chuyên ngành Xây dựng và cơ điện.

最低价标商 tiếng trung là gì?

最低价标商 là gì trong tiếng trung? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ 最低价标商 tiếng trung chuyên ngành Xây dựng và cơ điện.

Shear wall

Shear wall trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Shear wall tiếng anh chuyên ngành Xây dựng.

Raft foundation

Raft foundation trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Intangible assets tiếng anh chuyên ngành Xây dựng.