柴油 tiếng trung là gì?

柴油 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 柴油 tiếng trung Hóa học.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 柴油

dầu diesel (cháiyóu ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xăng dầu chất đốt.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 柴油 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Hóa học

Định nghĩa - Khái niệm

柴油 tiếng trung là gì?

có nghĩa là dầu diesel (cháiyóu )

  • 柴油 tiếng trung có nghĩa là dầu diesel (cháiyóu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xăng dầu chất đốt.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hóa học.

dầu diesel (cháiyóu ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 柴油 .

Ý nghĩa - Giải thích

柴油 tiếng trung nghĩa là dầu diesel (cháiyóu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xăng dầu chất đốt..

Đây là cách dùng 柴油 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hóa học 柴油 tiếng trung là gì? (hay giải thích dầu diesel (cháiyóu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xăng dầu chất đốt. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 柴油 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 柴油 tiếng trung / dầu diesel (cháiyóu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xăng dầu chất đốt.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời

柴油 tiếng trung là gì?

柴油 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 柴油 tiếng trung Dầu khí.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 柴油

dầu diezen diezen (cháiyóu ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Dầu khí và mỏ than.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 柴油 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Dầu khí

Định nghĩa - Khái niệm

柴油 tiếng trung là gì?

có nghĩa là dầu diezen diezen (cháiyóu )

  • 柴油 tiếng trung có nghĩa là dầu diezen diezen (cháiyóu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Dầu khí và mỏ than.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Dầu khí.

dầu diezen diezen (cháiyóu ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 柴油 .

Ý nghĩa - Giải thích

柴油 tiếng trung nghĩa là dầu diezen diezen (cháiyóu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Dầu khí và mỏ than..

Đây là cách dùng 柴油 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Dầu khí 柴油 tiếng trung là gì? (hay giải thích dầu diezen diezen (cháiyóu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Dầu khí và mỏ than. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 柴油 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 柴油 tiếng trung / dầu diezen diezen (cháiyóu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Dầu khí và mỏ than.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời

柴油 tiếng trung là gì?

柴油 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 柴油 tiếng trung Kỹ thuật.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 柴油

điezen (cháiyóu ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thủy điện.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 柴油 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Kỹ thuật

Định nghĩa - Khái niệm

柴油 tiếng trung là gì?

có nghĩa là điezen (cháiyóu )

  • 柴油 tiếng trung có nghĩa là điezen (cháiyóu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thủy điện.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

điezen (cháiyóu ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 柴油 .

Ý nghĩa - Giải thích

柴油 tiếng trung nghĩa là điezen (cháiyóu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thủy điện..

Đây là cách dùng 柴油 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật 柴油 tiếng trung là gì? (hay giải thích điezen (cháiyóu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thủy điện. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 柴油 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 柴油 tiếng trung / điezen (cháiyóu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thủy điện.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời