电汇 tiếng trung là gì?

电汇 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 电汇 tiếng trung Kinh tế tài chính.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ 电汇

chuyển tiền qua điện báo (diànhuì ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ngoại thương.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 电汇 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Kinh tế tài chính

Định nghĩa - Khái niệm

电汇 tiếng trung là gì?

có nghĩa là chuyển tiền qua điện báo (diànhuì )

  • 电汇 tiếng trung có nghĩa là chuyển tiền qua điện báo (diànhuì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ngoại thương.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

chuyển tiền qua điện báo (diànhuì ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 电汇 .

Ý nghĩa - Giải thích

电汇 tiếng trung nghĩa là chuyển tiền qua điện báo (diànhuì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ngoại thương..

Đây là cách dùng 电汇 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính 电汇 tiếng trung là gì? (hay giải thích chuyển tiền qua điện báo (diànhuì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ngoại thương. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 电汇 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 电汇 tiếng trung / chuyển tiền qua điện báo (diànhuì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ngoại thương.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời

电汇 tiếng trung là gì?

电汇 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 电汇 tiếng trung Hợp đồng.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ 电汇

điện chuyển tiền (diànhuì ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 电汇 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Hợp đồng

Định nghĩa - Khái niệm

电汇 tiếng trung là gì?

có nghĩa là điện chuyển tiền (diànhuì )

  • 电汇 tiếng trung có nghĩa là điện chuyển tiền (diànhuì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hợp đồng.

điện chuyển tiền (diànhuì ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 电汇 .

Ý nghĩa - Giải thích

电汇 tiếng trung nghĩa là điện chuyển tiền (diànhuì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán..

Đây là cách dùng 电汇 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hợp đồng 电汇 tiếng trung là gì? (hay giải thích điện chuyển tiền (diànhuì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 电汇 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 电汇 tiếng trung / điện chuyển tiền (diànhuì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời