短裤 tiếng trung là gì?

短裤 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 短裤 tiếng trung Thời trang.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 短裤

Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


quần cộc quần đùi (duǎnkù ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quần áo nữ.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 短裤 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Thời trang

Định nghĩa - Khái niệm

短裤 tiếng trung là gì?

có nghĩa là quần cộc quần đùi (duǎnkù )

  • 短裤 tiếng trung có nghĩa là quần cộc quần đùi (duǎnkù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quần áo nữ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thời trang.

quần cộc quần đùi (duǎnkù ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 短裤 .

Ý nghĩa - Giải thích

短裤 tiếng trung nghĩa là quần cộc quần đùi (duǎnkù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quần áo nữ..

Đây là cách dùng 短裤 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thời trang 短裤 tiếng trung là gì? (hay giải thích quần cộc quần đùi (duǎnkù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quần áo nữ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 短裤 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 短裤 tiếng trung / quần cộc quần đùi (duǎnkù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quần áo nữ.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời

短裤 tiếng trung là gì?

短裤 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 短裤 tiếng trung Thời trang.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 短裤

Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


quần đùi (duǎnkù ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quần áo.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 短裤 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Thời trang

Định nghĩa - Khái niệm

短裤 tiếng trung là gì?

có nghĩa là quần đùi (duǎnkù )

  • 短裤 tiếng trung có nghĩa là quần đùi (duǎnkù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quần áo.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thời trang.

quần đùi (duǎnkù ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 短裤 .

Ý nghĩa - Giải thích

短裤 tiếng trung nghĩa là quần đùi (duǎnkù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quần áo..

Đây là cách dùng 短裤 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thời trang 短裤 tiếng trung là gì? (hay giải thích quần đùi (duǎnkù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quần áo. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 短裤 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 短裤 tiếng trung / quần đùi (duǎnkù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quần áo.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời