发网 tiếng trung là gì?

发网 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 发网 tiếng trung Nghề nghiệp.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ 发网

mạng trùm tóc (fā wǎng ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 发网 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Nghề nghiệp

Định nghĩa - Khái niệm

发网 tiếng trung là gì?

có nghĩa là mạng trùm tóc (fā wǎng )

  • 发网 tiếng trung có nghĩa là mạng trùm tóc (fā wǎng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

mạng trùm tóc (fā wǎng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 发网 .

Ý nghĩa - Giải thích

发网 tiếng trung nghĩa là mạng trùm tóc (fā wǎng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc..

Đây là cách dùng 发网 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp 发网 tiếng trung là gì? (hay giải thích mạng trùm tóc (fā wǎng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 发网 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 发网 tiếng trung / mạng trùm tóc (fā wǎng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời

发网 tiếng trung là gì?

发网 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 发网 tiếng trung Thời trang.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ 发网

lưới búi tóc (fǎ wǎng ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phụ kiện quần áo.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 发网 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Thời trang

Định nghĩa - Khái niệm

发网 tiếng trung là gì?

có nghĩa là lưới búi tóc (fǎ wǎng )

  • 发网 tiếng trung có nghĩa là lưới búi tóc (fǎ wǎng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phụ kiện quần áo.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thời trang.

lưới búi tóc (fǎ wǎng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 发网 .

Ý nghĩa - Giải thích

发网 tiếng trung nghĩa là lưới búi tóc (fǎ wǎng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phụ kiện quần áo..

Đây là cách dùng 发网 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thời trang 发网 tiếng trung là gì? (hay giải thích lưới búi tóc (fǎ wǎng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phụ kiện quần áo. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 发网 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 发网 tiếng trung / lưới búi tóc (fǎ wǎng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phụ kiện quần áo.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời