재단기 tiếng hàn là gì?

재단기 tiếng hàn là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 재단기 tiếng hàn Trong công ty.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Hàn phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 재단기

Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


Máy cắt (/jae-dan-gi/).
Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 재단기 tiếng hàn
Chủ đề Chủ đề Trong công ty

Định nghĩa - Khái niệm

재단기 tiếng hàn là gì?

có nghĩa là Máy cắt (/jae-dan-gi/)

  • 재단기 tiếng hàn có nghĩa là Máy cắt (/jae-dan-gi/).Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Trong công ty.

Máy cắt (/jae-dan-gi/) Tiếng Hàn là gì?

Máy cắt (/jae-dan-gi/) Tiếng Hàn có nghĩa là 재단기 .

Ý nghĩa - Giải thích

재단기 tiếng hàn nghĩa là Máy cắt (/jae-dan-gi/).Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty..

Đây là cách dùng 재단기 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Trong công ty 재단기 tiếng hàn là gì? (hay giải thích Máy cắt (/jae-dan-gi/).Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 재단기 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 재단기 tiếng hàn / Máy cắt (/jae-dan-gi/).Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời

재단기 tiếng hàn là gì?

재단기 tiếng hàn là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 재단기 tiếng hàn May mặc.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Hàn phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 재단기

Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


máy cắt.
Thuộc tiếng hàn chuyên ngành May mặc.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 재단기 tiếng hàn
Chủ đề Chủ đề May mặc

Định nghĩa - Khái niệm

재단기 tiếng hàn là gì?

có nghĩa là máy cắt

  • 재단기 tiếng hàn có nghĩa là máy cắt.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành May mặc.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực May mặc.

máy cắt Tiếng Hàn là gì?

máy cắt Tiếng Hàn có nghĩa là 재단기 .

Ý nghĩa - Giải thích

재단기 tiếng hàn nghĩa là máy cắt.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành May mặc..

Đây là cách dùng 재단기 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ May mặc 재단기 tiếng hàn là gì? (hay giải thích máy cắt.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành May mặc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 재단기 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 재단기 tiếng hàn / máy cắt.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành May mặc.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời