가을 tiếng hàn là gì?

가을 tiếng hàn là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 가을 tiếng hàn Thời tiết.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Hàn phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 가을

mùa thu.
Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Thời tiết.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 가을 tiếng hàn
Chủ đề Chủ đề Thời tiết

Định nghĩa - Khái niệm

가을 tiếng hàn là gì?

có nghĩa là mùa thu

  • 가을 tiếng hàn có nghĩa là mùa thu.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Thời tiết.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thời tiết.

mùa thu Tiếng Hàn là gì?

mùa thu Tiếng Hàn có nghĩa là 가을 .

Ý nghĩa - Giải thích

가을 tiếng hàn nghĩa là mùa thu.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Thời tiết..

Đây là cách dùng 가을 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thời tiết 가을 tiếng hàn là gì? (hay giải thích mùa thu.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Thời tiết. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 가을 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 가을 tiếng hàn / mùa thu.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Thời tiết.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời

가을 tiếng hàn là gì?

가을 tiếng hàn là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 가을 tiếng hàn Thời tiết.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Hàn phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 가을

thu.
Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Thời tiết.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 가을 tiếng hàn
Chủ đề Chủ đề Thời tiết

Định nghĩa - Khái niệm

가을 tiếng hàn là gì?

có nghĩa là thu

  • 가을 tiếng hàn có nghĩa là thu.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Thời tiết.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thời tiết.

thu Tiếng Hàn là gì?

thu Tiếng Hàn có nghĩa là 가을 .

Ý nghĩa - Giải thích

가을 tiếng hàn nghĩa là thu.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Thời tiết..

Đây là cách dùng 가을 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thời tiết 가을 tiếng hàn là gì? (hay giải thích thu.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Thời tiết. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 가을 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 가을 tiếng hàn / thu.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Thời tiết.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời