可采储量 tiếng trung là gì?

可采储量 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 可采储量 tiếng trung Dầu khí.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 可采储量

trữ lượng có thể khai thác (kě cǎi chǔ liàng ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Dầu khí.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 可采储量 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Dầu khí

Định nghĩa - Khái niệm

可采储量 tiếng trung là gì?

có nghĩa là trữ lượng có thể khai thác (kě cǎi chǔ liàng )

  • 可采储量 tiếng trung có nghĩa là trữ lượng có thể khai thác (kě cǎi chǔ liàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Dầu khí.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Dầu khí.

trữ lượng có thể khai thác (kě cǎi chǔ liàng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 可采储量 .

Ý nghĩa - Giải thích

可采储量 tiếng trung nghĩa là trữ lượng có thể khai thác (kě cǎi chǔ liàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Dầu khí..

Đây là cách dùng 可采储量 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Dầu khí 可采储量 tiếng trung là gì? (hay giải thích trữ lượng có thể khai thác (kě cǎi chǔ liàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Dầu khí. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 可采储量 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 可采储量 tiếng trung / trữ lượng có thể khai thác (kě cǎi chǔ liàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Dầu khí.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời

可采储量 tiếng trung là gì?

可采储量 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 可采储量 tiếng trung Xây dựng.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 可采储量

trữ lượng có thể khai thác (kě cǎi chǔ liàng ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Khái thác khoáng sản.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 可采储量 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Xây dựng

Định nghĩa - Khái niệm

可采储量 tiếng trung là gì?

có nghĩa là trữ lượng có thể khai thác (kě cǎi chǔ liàng )

  • 可采储量 tiếng trung có nghĩa là trữ lượng có thể khai thác (kě cǎi chǔ liàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Khái thác khoáng sản.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xây dựng.

trữ lượng có thể khai thác (kě cǎi chǔ liàng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 可采储量 .

Ý nghĩa - Giải thích

可采储量 tiếng trung nghĩa là trữ lượng có thể khai thác (kě cǎi chǔ liàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Khái thác khoáng sản..

Đây là cách dùng 可采储量 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xây dựng 可采储量 tiếng trung là gì? (hay giải thích trữ lượng có thể khai thác (kě cǎi chǔ liàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Khái thác khoáng sản. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 可采储量 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 可采储量 tiếng trung / trữ lượng có thể khai thác (kě cǎi chǔ liàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Khái thác khoáng sản.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời

可采储量 tiếng trung là gì?

可采储量 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 可采储量 tiếng trung Dầu khí.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 可采储量

trữ lượng có thê khai thác (kě cǎi chúliàng ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Dầu khí và mỏ than.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 可采储量 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Dầu khí

Định nghĩa - Khái niệm

可采储量 tiếng trung là gì?

có nghĩa là trữ lượng có thê khai thác (kě cǎi chúliàng )

  • 可采储量 tiếng trung có nghĩa là trữ lượng có thê khai thác (kě cǎi chúliàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Dầu khí và mỏ than.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Dầu khí.

trữ lượng có thê khai thác (kě cǎi chúliàng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 可采储量 .

Ý nghĩa - Giải thích

可采储量 tiếng trung nghĩa là trữ lượng có thê khai thác (kě cǎi chúliàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Dầu khí và mỏ than..

Đây là cách dùng 可采储量 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Dầu khí 可采储量 tiếng trung là gì? (hay giải thích trữ lượng có thê khai thác (kě cǎi chúliàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Dầu khí và mỏ than. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 可采储量 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 可采储量 tiếng trung / trữ lượng có thê khai thác (kě cǎi chúliàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Dầu khí và mỏ than.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời

可采储量 tiếng trung là gì?

可采储量 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 可采储量 tiếng trung Dầu khí.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 可采储量

trữ lượng có thế khai thác (kě cǎi chúliàng ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Dầu khí và mỏ than.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 可采储量 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Dầu khí

Định nghĩa - Khái niệm

可采储量 tiếng trung là gì?

có nghĩa là trữ lượng có thế khai thác (kě cǎi chúliàng )

  • 可采储量 tiếng trung có nghĩa là trữ lượng có thế khai thác (kě cǎi chúliàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Dầu khí và mỏ than.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Dầu khí.

trữ lượng có thế khai thác (kě cǎi chúliàng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 可采储量 .

Ý nghĩa - Giải thích

可采储量 tiếng trung nghĩa là trữ lượng có thế khai thác (kě cǎi chúliàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Dầu khí và mỏ than..

Đây là cách dùng 可采储量 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Dầu khí 可采储量 tiếng trung là gì? (hay giải thích trữ lượng có thế khai thác (kě cǎi chúliàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Dầu khí và mỏ than. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 可采储量 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 可采储量 tiếng trung / trữ lượng có thế khai thác (kě cǎi chúliàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Dầu khí và mỏ than.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời