理发店旋转标志彩 tiếng trung là gì?

理发店旋转标志彩 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 理发店旋转标志彩 tiếng trung Nghề nghiệp.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 理发店旋转标志彩

ống hiệu của thợ cắt tóc cột có những vạch đỏ và trắng theo đường xoắn ốc dùng làm biển hiệu của thợ cắt tóc (lǐfā diàn xuánzhuǎn biāozhì cǎi ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 理发店旋转标志彩 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Nghề nghiệp

Định nghĩa - Khái niệm

理发店旋转标志彩 tiếng trung là gì?

có nghĩa là ống hiệu của thợ cắt tóc cột có những vạch đỏ và trắng theo đường xoắn ốc dùng làm biển hiệu của thợ cắt tóc (lǐfā diàn xuánzhuǎn biāozhì cǎi )

  • 理发店旋转标志彩 tiếng trung có nghĩa là ống hiệu của thợ cắt tóc cột có những vạch đỏ và trắng theo đường xoắn ốc dùng làm biển hiệu của thợ cắt tóc (lǐfā diàn xuánzhuǎn biāozhì cǎi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

ống hiệu của thợ cắt tóc cột có những vạch đỏ và trắng theo đường xoắn ốc dùng làm biển hiệu của thợ cắt tóc (lǐfā diàn xuánzhuǎn biāozhì cǎi ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 理发店旋转标志彩 .

Ý nghĩa - Giải thích

理发店旋转标志彩 tiếng trung nghĩa là ống hiệu của thợ cắt tóc cột có những vạch đỏ và trắng theo đường xoắn ốc dùng làm biển hiệu của thợ cắt tóc (lǐfā diàn xuánzhuǎn biāozhì cǎi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc..

Đây là cách dùng 理发店旋转标志彩 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp 理发店旋转标志彩 tiếng trung là gì? (hay giải thích ống hiệu của thợ cắt tóc cột có những vạch đỏ và trắng theo đường xoắn ốc dùng làm biển hiệu của thợ cắt tóc (lǐfā diàn xuánzhuǎn biāozhì cǎi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 理发店旋转标志彩 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 理发店旋转标志彩 tiếng trung / ống hiệu của thợ cắt tóc cột có những vạch đỏ và trắng theo đường xoắn ốc dùng làm biển hiệu của thợ cắt tóc (lǐfā diàn xuánzhuǎn biāozhì cǎi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời