Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài tiếng Anh là gì?

97 lượt xem
0

Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài tiếng Anh là gì?

admin Đã đổi trạng thái thành xuất bản 24 Tháng Mười, 2022
Viết câu trả lời của bạn.