输入领料单 tiếng trung là gì?

输入领料单 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 输入领料单 tiếng trung Hợp đồng.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 输入领料单

Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


nhập và lĩnh theo đơn (shūrù lǐng liào dān ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 输入领料单 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Hợp đồng

Định nghĩa - Khái niệm

输入领料单 tiếng trung là gì?

có nghĩa là nhập và lĩnh theo đơn (shūrù lǐng liào dān )

  • 输入领料单 tiếng trung có nghĩa là nhập và lĩnh theo đơn (shūrù lǐng liào dān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hợp đồng.

nhập và lĩnh theo đơn (shūrù lǐng liào dān ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 输入领料单 .

Ý nghĩa - Giải thích

输入领料单 tiếng trung nghĩa là nhập và lĩnh theo đơn (shūrù lǐng liào dān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán..

Đây là cách dùng 输入领料单 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hợp đồng 输入领料单 tiếng trung là gì? (hay giải thích nhập và lĩnh theo đơn (shūrù lǐng liào dān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 输入领料单 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 输入领料单 tiếng trung / nhập và lĩnh theo đơn (shūrù lǐng liào dān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời