auxiliaveis tiếng Bồ Đào Nha là gì?

auxiliaveis tiếng Bồ Đào Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng auxiliaveis trong tiếng Bồ Đào Nha.

Thông tin thuật ngữ auxiliaveis tiếng Bồ Đào Nha

Từ điển Bồ Đào Nha Việt

phát âm auxiliaveis tiếng Bồ Đào Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ auxiliaveis

Chủ đề Chủ đề Tiếng Bồ Đào Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

auxiliaveis tiếng Bồ Đào Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Bồ Đào Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ auxiliaveis tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là gì.

  • {assistant} người giúp đỡ, người phụ tá, trợ giáo; (pháp lý) viên phụ thẩm, người bán hàng ((cũng) shop assistant), giúp đỡ, phụ, phó
  • {auxilary}
  • {accomodate}
  • {aid} sự giúp đỡ, sự cứu giúp, sự viện trợ, người giúp đỡ, người phụ tá, (sử học) thuế (nộp cho nhà vua); công trái, ((thường) số nhiều) những phương tiện để giúp đỡ, nhờ sự giúp đỡ của, (xem) lend, tất cả những cái này dùng để làm gì?
  • {assist} giúp, giúp đỡ, dự, có mặt
  • {help} sự giúp đỡ, sự cứu giúp, sự giúp ích, phương cứu chữa, lối thoát, phần đưa mời (đồ ăn, đồ uống), (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người làm, người giúp việc trong nhà, giúp đỡ, cứu giúp, đưa mời (đồ ăn, thức uống), nhịn được, ngăn được, chịu được, đừng được; tránh được, cứu chữa

Thuật ngữ liên quan tới auxiliaveis

Tóm lại nội dung ý nghĩa của auxiliaveis trong tiếng Bồ Đào Nha

auxiliaveis có nghĩa là: {assistant} người giúp đỡ, người phụ tá, trợ giáo; (pháp lý) viên phụ thẩm, người bán hàng ((cũng) shop assistant), giúp đỡ, phụ, phó {auxilary} {accomodate} {aid} sự giúp đỡ, sự cứu giúp, sự viện trợ, người giúp đỡ, người phụ tá, (sử học) thuế (nộp cho nhà vua); công trái, ((thường) số nhiều) những phương tiện để giúp đỡ, nhờ sự giúp đỡ của, (xem) lend, tất cả những cái này dùng để làm gì? {assist} giúp, giúp đỡ, dự, có mặt {help} sự giúp đỡ, sự cứu giúp, sự giúp ích, phương cứu chữa, lối thoát, phần đưa mời (đồ ăn, đồ uống), (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người làm, người giúp việc trong nhà, giúp đỡ, cứu giúp, đưa mời (đồ ăn, thức uống), nhịn được, ngăn được, chịu được, đừng được; tránh được, cứu chữa

Đây là cách dùng auxiliaveis tiếng Bồ Đào Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Bồ Đào Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Cùng học tiếng Bồ Đào Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ auxiliaveis tiếng Bồ Đào Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Bồ Đào Nha

{assistant} người giúp đỡ tiếng Bồ Đào Nha là gì?
người phụ tá tiếng Bồ Đào Nha là gì?
trợ giáo tiếng Bồ Đào Nha là gì?
(pháp lý) viên phụ thẩm tiếng Bồ Đào Nha là gì?
người bán hàng ((cũng) shop assistant) tiếng Bồ Đào Nha là gì?
giúp đỡ tiếng Bồ Đào Nha là gì?
phụ tiếng Bồ Đào Nha là gì?
phó {auxilary} {accomodate} {aid} sự giúp đỡ tiếng Bồ Đào Nha là gì?
sự cứu giúp tiếng Bồ Đào Nha là gì?
sự viện trợ tiếng Bồ Đào Nha là gì?
người giúp đỡ tiếng Bồ Đào Nha là gì?
người phụ tá tiếng Bồ Đào Nha là gì?
(sử học) thuế (nộp cho nhà vua) tiếng Bồ Đào Nha là gì?
công trái tiếng Bồ Đào Nha là gì?
((thường) số nhiều) những phương tiện để giúp đỡ tiếng Bồ Đào Nha là gì?
nhờ sự giúp đỡ của tiếng Bồ Đào Nha là gì?
(xem) lend tiếng Bồ Đào Nha là gì?
tất cả những cái này dùng để làm gì? {assist} giúp tiếng Bồ Đào Nha là gì?
giúp đỡ tiếng Bồ Đào Nha là gì?
dự tiếng Bồ Đào Nha là gì?
có mặt {help} sự giúp đỡ tiếng Bồ Đào Nha là gì?
sự cứu giúp tiếng Bồ Đào Nha là gì?
sự giúp ích tiếng Bồ Đào Nha là gì?
phương cứu chữa tiếng Bồ Đào Nha là gì?
lối thoát tiếng Bồ Đào Nha là gì?
phần đưa mời (đồ ăn tiếng Bồ Đào Nha là gì?
đồ uống) tiếng Bồ Đào Nha là gì?
(từ Mỹ tiếng Bồ Đào Nha là gì?
nghĩa Mỹ) người làm tiếng Bồ Đào Nha là gì?
người giúp việc trong nhà tiếng Bồ Đào Nha là gì?
giúp đỡ tiếng Bồ Đào Nha là gì?
cứu giúp tiếng Bồ Đào Nha là gì?
đưa mời (đồ ăn tiếng Bồ Đào Nha là gì?
thức uống) tiếng Bồ Đào Nha là gì?
nhịn được tiếng Bồ Đào Nha là gì?
ngăn được tiếng Bồ Đào Nha là gì?
chịu được tiếng Bồ Đào Nha là gì?
đừng được tiếng Bồ Đào Nha là gì?
tránh được tiếng Bồ Đào Nha là gì?
cứu chữa