abusaria tiếng Tây Ban Nha là gì?

abusaria tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng abusaria trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ abusaria tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm abusaria tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ abusaria

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

abusaria tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ abusaria tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {encroach} (+ on, upon) xâm lấn, xâm phạm (lãnh thổ, quyền...)
  • {slate} đá bảng, đá, ngói đá đen, bảng đá (của học sinh), màu xám đen, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) danh sách tạm thời (người ứng cử...), (xem) clean, giũ trách nhiệm, bỏ nhiệm vụ, hâm hâm, gàn, làm lại cuộc đời, bằng đá phiến, bằng đá acđoa, lợp (nhà) bằng ngói acđoa, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đề cử (ai); ghi (ai) vào danh sách người ứng cử, (thông tục) công kích, đả kích, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chửi rủa thậm tệ; trừng phạt nghiêm khắc
  • {take advantage of}
  • {abuse} sự lạm dụng, sự lộng hành, thói xấu, hủ tục, sự lăng mạ, sự sỉ nhục, sự chửi rủa, sự xỉ vả, sự nói xấu, sự gièm pha, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ cổ,nghĩa cổ) sự ngược đãi, sự hành hạ, lạm dụng (quyền hành...), lăng mạ, sỉ nhục, chửi rủa, nói xấu, gièm pha, (từ cổ,nghĩa cổ) lừa dối, lừa gạt, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ cổ,nghĩa cổ) ngược đãi, hành hạ

Thuật ngữ liên quan tới abusaria

Tóm lại nội dung ý nghĩa của abusaria trong tiếng Tây Ban Nha

abusaria có nghĩa là: {encroach} (+ on, upon) xâm lấn, xâm phạm (lãnh thổ, quyền...) {slate} đá bảng, đá, ngói đá đen, bảng đá (của học sinh), màu xám đen, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) danh sách tạm thời (người ứng cử...), (xem) clean, giũ trách nhiệm, bỏ nhiệm vụ, hâm hâm, gàn, làm lại cuộc đời, bằng đá phiến, bằng đá acđoa, lợp (nhà) bằng ngói acđoa, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đề cử (ai); ghi (ai) vào danh sách người ứng cử, (thông tục) công kích, đả kích, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chửi rủa thậm tệ; trừng phạt nghiêm khắc {take advantage of} {abuse} sự lạm dụng, sự lộng hành, thói xấu, hủ tục, sự lăng mạ, sự sỉ nhục, sự chửi rủa, sự xỉ vả, sự nói xấu, sự gièm pha, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ cổ,nghĩa cổ) sự ngược đãi, sự hành hạ, lạm dụng (quyền hành...), lăng mạ, sỉ nhục, chửi rủa, nói xấu, gièm pha, (từ cổ,nghĩa cổ) lừa dối, lừa gạt, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ cổ,nghĩa cổ) ngược đãi, hành hạ

Đây là cách dùng abusaria tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ abusaria tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{encroach} (+ on tiếng Tây Ban Nha là gì?
upon) xâm lấn tiếng Tây Ban Nha là gì?
xâm phạm (lãnh thổ tiếng Tây Ban Nha là gì?
quyền...) {slate} đá bảng tiếng Tây Ban Nha là gì?
đá tiếng Tây Ban Nha là gì?
ngói đá đen tiếng Tây Ban Nha là gì?
bảng đá (của học sinh) tiếng Tây Ban Nha là gì?
màu xám đen tiếng Tây Ban Nha là gì?
(từ Mỹ tiếng Tây Ban Nha là gì?
nghĩa Mỹ) danh sách tạm thời (người ứng cử...) tiếng Tây Ban Nha là gì?
(xem) clean tiếng Tây Ban Nha là gì?
giũ trách nhiệm tiếng Tây Ban Nha là gì?
bỏ nhiệm vụ tiếng Tây Ban Nha là gì?
hâm hâm tiếng Tây Ban Nha là gì?
gàn tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm lại cuộc đời tiếng Tây Ban Nha là gì?
bằng đá phiến tiếng Tây Ban Nha là gì?
bằng đá acđoa tiếng Tây Ban Nha là gì?
lợp (nhà) bằng ngói acđoa tiếng Tây Ban Nha là gì?
(từ Mỹ tiếng Tây Ban Nha là gì?
nghĩa Mỹ) đề cử (ai) tiếng Tây Ban Nha là gì?
ghi (ai) vào danh sách người ứng cử tiếng Tây Ban Nha là gì?
(thông tục) công kích tiếng Tây Ban Nha là gì?
đả kích tiếng Tây Ban Nha là gì?
(từ Mỹ tiếng Tây Ban Nha là gì?
nghĩa Mỹ) chửi rủa thậm tệ tiếng Tây Ban Nha là gì?
trừng phạt nghiêm khắc {take advantage of} {abuse} sự lạm dụng tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự lộng hành tiếng Tây Ban Nha là gì?
thói xấu tiếng Tây Ban Nha là gì?
hủ tục tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự lăng mạ tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự sỉ nhục tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự chửi rủa tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự xỉ vả tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự nói xấu tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự gièm pha tiếng Tây Ban Nha là gì?
(từ Mỹ tiếng Tây Ban Nha là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Tây Ban Nha là gì?
(từ cổ tiếng Tây Ban Nha là gì?
nghĩa cổ) sự ngược đãi tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự hành hạ tiếng Tây Ban Nha là gì?
lạm dụng (quyền hành...) tiếng Tây Ban Nha là gì?
lăng mạ tiếng Tây Ban Nha là gì?
sỉ nhục tiếng Tây Ban Nha là gì?
chửi rủa tiếng Tây Ban Nha là gì?
nói xấu tiếng Tây Ban Nha là gì?
gièm pha tiếng Tây Ban Nha là gì?
(từ cổ tiếng Tây Ban Nha là gì?
nghĩa cổ) lừa dối tiếng Tây Ban Nha là gì?
lừa gạt tiếng Tây Ban Nha là gì?
(từ Mỹ tiếng Tây Ban Nha là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Tây Ban Nha là gì?
(từ cổ tiếng Tây Ban Nha là gì?
nghĩa cổ) ngược đãi tiếng Tây Ban Nha là gì?
hành hạ

Tiếng Tây Ban Nha là gì?

Tiếng Tây Ban Nha (español), cũng được gọi là tiếng Castilla (castellano) hay tiếng Y Pha Nho theo lối nói cũ, là một ngôn ngữ thuộc nhóm Iberia-Rôman của nhóm ngôn ngữ Rôman, và là tiếng phổ biến thứ 4 trên thế giới theo một số nguồn, trong khi có nguồn khác liệt kê nó là ngôn ngữ phổ biến thứ 2 hay thứ 3.

Bao nhiêu người nói tiếng Tây Ban Nha?

Nó là tiếng mẹ đẻ của khoảng 352 triệu người, và được dùng bởi 417 triệu người khi tính thêm các người dùng nó như tiếng phụ (theo ước lượng năm 1999). Có người khẳng định rằng có thể nghĩ đến tiếng Tây Ban Nha là tiếng quan trọng thứ 2 trên thế giới, sau tiếng Anh, có thể quan trọng hơn cả tiếng Pháp, do càng ngày nó càng được sử dụng nhiều hơn ở Hoa Kỳ.

Nước nào nói Tiếng Tây Ban Nha?

Có nhiều quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha trên thế giới, nó là ngôn ngữ chính thức của 20 quốc gia sau: Puerto Rico, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cộng hòa Dominica, Ecuador, El Salvador, xích đạo Guinea, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Tây Ban Nha, Uruguay và Venezuela. Mặc dù nó không phải là ngôn ngữ chính thức, nhưng tiếng Tây Ban Nha thường được nói ở Hoa Kỳ, Belize, Andorra và Gibraltar.

Do tỷ suất sinh cao ở những nước dùng tiếng Tây Ban Nha như ngôn ngữ chính thức, do sự mở mang của các kinh tế trong giới nói tiếng Tây Ban Nha, do sự ảnh hưởng của tiếng Tây Ban Nha trong thị trường âm nhạc toàn cầu, do tầm quan trọng của văn học Tây Ban Nha và do nó được sử dụng ở rất nhiều nơi trên thế giới. Tiếng Tây Ban Nha được sử dụng phần lớn ở Tây Ban Nha, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Guinea Xích Đạo.