editaramos tiếng Tây Ban Nha là gì?

editaramos tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng editaramos trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ editaramos tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm editaramos tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ editaramos

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

editaramos tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ editaramos tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {move} sự chuyển động, sự di chuyển, sự xê dịch, (đánh cờ) nước, lượt, lần, phiên (trong một trò chơi), biện pháp; bước, chuyển, di chuyển, chuyển dịch, xê dịch, đổi chỗ, dời chỗ, lắc, lay, khuấy, quấy, làm chuyển động; nhấc, làm nhuận (tràng), kích thích, kích động, gây ra, làm cho, xúi giục, gợi, làm cảm động, làm xúc động, làm mũi lòng, gợi mối thương cảm, đề nghị, chuyển động, cử động, động đậy, cựa quậy, lay động, đi, di chuyển, xê dịch, chuyển dịch, hành động, hoạt động, đi đi lại lại, đi quanh, chuyển quanh, hay dọn nhà, hay thay đổi chỗ ở, tiến lên, dọn đi, cất đi, đi xa, đi hẳn, lùi; kéo lùi lại, chuyển về phía sau, tiến; cho tiến lên, chuyển về phía trước, dọn nhà (đến chỗ ở mới), ra đi, đi xa, cho đi tiếp; tiến lên, dọn nhà đi, chuyển lên; trèo lên, tiến lên
  • {transfer} sự di chuyển, sự dời chỗ; sự truyền, sự nhượng, sự nhường lại, sự chuyển cho, (nghệ thuật) bản đồ lại, sự thuyên chuyển (nhân viên...), sự chuyển khoản (tài vụ), vé chuyển xe tàu (để tiếp tục đi trên tuyến đường khác), binh sĩ thuyên chuyển (từ đơn vị này sang đơn vị khác), dời, chuyển, dọn, nhượng, nhường, chuyển cho, đồ lại, in lại, thuyên chuyển (nhân viên...), chuyển xe, đổi xe (để tiếp tục đi trên tuyến đường khác)

Thuật ngữ liên quan tới editaramos

Tóm lại nội dung ý nghĩa của editaramos trong tiếng Tây Ban Nha

editaramos có nghĩa là: {move} sự chuyển động, sự di chuyển, sự xê dịch, (đánh cờ) nước, lượt, lần, phiên (trong một trò chơi), biện pháp; bước, chuyển, di chuyển, chuyển dịch, xê dịch, đổi chỗ, dời chỗ, lắc, lay, khuấy, quấy, làm chuyển động; nhấc, làm nhuận (tràng), kích thích, kích động, gây ra, làm cho, xúi giục, gợi, làm cảm động, làm xúc động, làm mũi lòng, gợi mối thương cảm, đề nghị, chuyển động, cử động, động đậy, cựa quậy, lay động, đi, di chuyển, xê dịch, chuyển dịch, hành động, hoạt động, đi đi lại lại, đi quanh, chuyển quanh, hay dọn nhà, hay thay đổi chỗ ở, tiến lên, dọn đi, cất đi, đi xa, đi hẳn, lùi; kéo lùi lại, chuyển về phía sau, tiến; cho tiến lên, chuyển về phía trước, dọn nhà (đến chỗ ở mới), ra đi, đi xa, cho đi tiếp; tiến lên, dọn nhà đi, chuyển lên; trèo lên, tiến lên {transfer} sự di chuyển, sự dời chỗ; sự truyền, sự nhượng, sự nhường lại, sự chuyển cho, (nghệ thuật) bản đồ lại, sự thuyên chuyển (nhân viên...), sự chuyển khoản (tài vụ), vé chuyển xe tàu (để tiếp tục đi trên tuyến đường khác), binh sĩ thuyên chuyển (từ đơn vị này sang đơn vị khác), dời, chuyển, dọn, nhượng, nhường, chuyển cho, đồ lại, in lại, thuyên chuyển (nhân viên...), chuyển xe, đổi xe (để tiếp tục đi trên tuyến đường khác)

Đây là cách dùng editaramos tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ editaramos tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{move} sự chuyển động tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự di chuyển tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự xê dịch tiếng Tây Ban Nha là gì?
(đánh cờ) nước tiếng Tây Ban Nha là gì?
lượt tiếng Tây Ban Nha là gì?
lần tiếng Tây Ban Nha là gì?
phiên (trong một trò chơi) tiếng Tây Ban Nha là gì?
biện pháp tiếng Tây Ban Nha là gì?
bước tiếng Tây Ban Nha là gì?
chuyển tiếng Tây Ban Nha là gì?
di chuyển tiếng Tây Ban Nha là gì?
chuyển dịch tiếng Tây Ban Nha là gì?
xê dịch tiếng Tây Ban Nha là gì?
đổi chỗ tiếng Tây Ban Nha là gì?
dời chỗ tiếng Tây Ban Nha là gì?
lắc tiếng Tây Ban Nha là gì?
lay tiếng Tây Ban Nha là gì?
khuấy tiếng Tây Ban Nha là gì?
quấy tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm chuyển động tiếng Tây Ban Nha là gì?
nhấc tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm nhuận (tràng) tiếng Tây Ban Nha là gì?
kích thích tiếng Tây Ban Nha là gì?
kích động tiếng Tây Ban Nha là gì?
gây ra tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm cho tiếng Tây Ban Nha là gì?
xúi giục tiếng Tây Ban Nha là gì?
gợi tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm cảm động tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm xúc động tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm mũi lòng tiếng Tây Ban Nha là gì?
gợi mối thương cảm tiếng Tây Ban Nha là gì?
đề nghị tiếng Tây Ban Nha là gì?
chuyển động tiếng Tây Ban Nha là gì?
cử động tiếng Tây Ban Nha là gì?
động đậy tiếng Tây Ban Nha là gì?
cựa quậy tiếng Tây Ban Nha là gì?
lay động tiếng Tây Ban Nha là gì?
đi tiếng Tây Ban Nha là gì?
di chuyển tiếng Tây Ban Nha là gì?
xê dịch tiếng Tây Ban Nha là gì?
chuyển dịch tiếng Tây Ban Nha là gì?
hành động tiếng Tây Ban Nha là gì?
hoạt động tiếng Tây Ban Nha là gì?
đi đi lại lại tiếng Tây Ban Nha là gì?
đi quanh tiếng Tây Ban Nha là gì?
chuyển quanh tiếng Tây Ban Nha là gì?
hay dọn nhà tiếng Tây Ban Nha là gì?
hay thay đổi chỗ ở tiếng Tây Ban Nha là gì?
tiến lên tiếng Tây Ban Nha là gì?
dọn đi tiếng Tây Ban Nha là gì?
cất đi tiếng Tây Ban Nha là gì?
đi xa tiếng Tây Ban Nha là gì?
đi hẳn tiếng Tây Ban Nha là gì?
lùi tiếng Tây Ban Nha là gì?
kéo lùi lại tiếng Tây Ban Nha là gì?
chuyển về phía sau tiếng Tây Ban Nha là gì?
tiến tiếng Tây Ban Nha là gì?
cho tiến lên tiếng Tây Ban Nha là gì?
chuyển về phía trước tiếng Tây Ban Nha là gì?
dọn nhà (đến chỗ ở mới) tiếng Tây Ban Nha là gì?
ra đi tiếng Tây Ban Nha là gì?
đi xa tiếng Tây Ban Nha là gì?
cho đi tiếp tiếng Tây Ban Nha là gì?
tiến lên tiếng Tây Ban Nha là gì?
dọn nhà đi tiếng Tây Ban Nha là gì?
chuyển lên tiếng Tây Ban Nha là gì?
trèo lên tiếng Tây Ban Nha là gì?
tiến lên {transfer} sự di chuyển tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự dời chỗ tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự truyền tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự nhượng tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự nhường lại tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự chuyển cho tiếng Tây Ban Nha là gì?
(nghệ thuật) bản đồ lại tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự thuyên chuyển (nhân viên...) tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự chuyển khoản (tài vụ) tiếng Tây Ban Nha là gì?
vé chuyển xe tàu (để tiếp tục đi trên tuyến đường khác) tiếng Tây Ban Nha là gì?
binh sĩ thuyên chuyển (từ đơn vị này sang đơn vị khác) tiếng Tây Ban Nha là gì?
dời tiếng Tây Ban Nha là gì?
chuyển tiếng Tây Ban Nha là gì?
dọn tiếng Tây Ban Nha là gì?
nhượng tiếng Tây Ban Nha là gì?
nhường tiếng Tây Ban Nha là gì?
chuyển cho tiếng Tây Ban Nha là gì?
đồ lại tiếng Tây Ban Nha là gì?
in lại tiếng Tây Ban Nha là gì?
thuyên chuyển (nhân viên...) tiếng Tây Ban Nha là gì?
chuyển xe tiếng Tây Ban Nha là gì?
đổi xe (để tiếp tục đi trên tuyến đường khác)