empleemos tiếng Tây Ban Nha là gì?

empleemos tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng empleemos trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ empleemos tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm empleemos tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ empleemos

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

empleemos tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ empleemos tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {apply} gắn vào, áp vào, ghép vào, đính vào, đắp vào, tra vào, dùng ứng dụng, dùng áp dụng, chăm chú, chuyên tâm, xin, thỉnh cầu, có thể áp dụng vào, thích ứng với, hợp với, apply to, at hỏi
  • {practice} thực hành, thực tiễn, thói quen, lệ thường, sự rèn luyện, sự luyện tập, sự hành nghề (của bác sĩ, luật sư); khách hàng (của bác sĩ, luật sư); phòng khám bệnh, phòng luật sư, (từ cổ,nghĩa cổ) ((thường) số nhiều) âm mưu, mưu đồ, thủ đoạn, (pháp lý) thủ tục, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (như) practise

Thuật ngữ liên quan tới empleemos

Tóm lại nội dung ý nghĩa của empleemos trong tiếng Tây Ban Nha

empleemos có nghĩa là: {apply} gắn vào, áp vào, ghép vào, đính vào, đắp vào, tra vào, dùng ứng dụng, dùng áp dụng, chăm chú, chuyên tâm, xin, thỉnh cầu, có thể áp dụng vào, thích ứng với, hợp với, apply to, at hỏi {practice} thực hành, thực tiễn, thói quen, lệ thường, sự rèn luyện, sự luyện tập, sự hành nghề (của bác sĩ, luật sư); khách hàng (của bác sĩ, luật sư); phòng khám bệnh, phòng luật sư, (từ cổ,nghĩa cổ) ((thường) số nhiều) âm mưu, mưu đồ, thủ đoạn, (pháp lý) thủ tục, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (như) practise

Đây là cách dùng empleemos tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ empleemos tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{apply} gắn vào tiếng Tây Ban Nha là gì?
áp vào tiếng Tây Ban Nha là gì?
ghép vào tiếng Tây Ban Nha là gì?
đính vào tiếng Tây Ban Nha là gì?
đắp vào tiếng Tây Ban Nha là gì?
tra vào tiếng Tây Ban Nha là gì?
dùng ứng dụng tiếng Tây Ban Nha là gì?
dùng áp dụng tiếng Tây Ban Nha là gì?
chăm chú tiếng Tây Ban Nha là gì?
chuyên tâm tiếng Tây Ban Nha là gì?
xin tiếng Tây Ban Nha là gì?
thỉnh cầu tiếng Tây Ban Nha là gì?
có thể áp dụng vào tiếng Tây Ban Nha là gì?
thích ứng với tiếng Tây Ban Nha là gì?
hợp với tiếng Tây Ban Nha là gì?
apply to tiếng Tây Ban Nha là gì?
at hỏi {practice} thực hành tiếng Tây Ban Nha là gì?
thực tiễn tiếng Tây Ban Nha là gì?
thói quen tiếng Tây Ban Nha là gì?
lệ thường tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự rèn luyện tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự luyện tập tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự hành nghề (của bác sĩ tiếng Tây Ban Nha là gì?
luật sư) tiếng Tây Ban Nha là gì?
khách hàng (của bác sĩ tiếng Tây Ban Nha là gì?
luật sư) tiếng Tây Ban Nha là gì?
phòng khám bệnh tiếng Tây Ban Nha là gì?
phòng luật sư tiếng Tây Ban Nha là gì?
(từ cổ tiếng Tây Ban Nha là gì?
nghĩa cổ) ((thường) số nhiều) âm mưu tiếng Tây Ban Nha là gì?
mưu đồ tiếng Tây Ban Nha là gì?
thủ đoạn tiếng Tây Ban Nha là gì?
(pháp lý) thủ tục tiếng Tây Ban Nha là gì?
(từ Mỹ tiếng Tây Ban Nha là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Tây Ban Nha là gì?
(như) practise