encogereis tiếng Tây Ban Nha là gì?

encogereis tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng encogereis trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ encogereis tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm encogereis tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ encogereis

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

encogereis tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ encogereis tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {withdraw} rút, rút khỏi, rút, rút lui, rút, rút lại, (pháp lý) sự huỷ bỏ; sự thu hồi, kéo (màn), rút lui (khỏi một ni), (quân sự) rút quân, ra, rút ra

Thuật ngữ liên quan tới encogereis

Tóm lại nội dung ý nghĩa của encogereis trong tiếng Tây Ban Nha

encogereis có nghĩa là: {withdraw} rút, rút khỏi, rút, rút lui, rút, rút lại, (pháp lý) sự huỷ bỏ; sự thu hồi, kéo (màn), rút lui (khỏi một ni), (quân sự) rút quân, ra, rút ra

Đây là cách dùng encogereis tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ encogereis tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{withdraw} rút tiếng Tây Ban Nha là gì?
rút khỏi tiếng Tây Ban Nha là gì?
rút tiếng Tây Ban Nha là gì?
rút lui tiếng Tây Ban Nha là gì?
rút tiếng Tây Ban Nha là gì?
rút lại tiếng Tây Ban Nha là gì?
(pháp lý) sự huỷ bỏ tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự thu hồi tiếng Tây Ban Nha là gì?
kéo (màn) tiếng Tây Ban Nha là gì?
rút lui (khỏi một ni) tiếng Tây Ban Nha là gì?
(quân sự) rút quân tiếng Tây Ban Nha là gì?
ra tiếng Tây Ban Nha là gì?
rút ra