exagerais tiếng Tây Ban Nha là gì?

exagerais tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng exagerais trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ exagerais tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm exagerais tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ exagerais

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

exagerais tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ exagerais tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {exaggerate} thổi phồng, phóng đại, cường điệu, làm tăng quá mức
  • {overdo} làm quá trớn, làm quá, làm mất tác dụng vì quá cường điệu, cường điệu hoá hỏng, làm mệt phờ, nấu quá nhừ, làm quá
  • {overpays}
  • {overstate} nói quá, cường điệu, phóng đại

Thuật ngữ liên quan tới exagerais

Tóm lại nội dung ý nghĩa của exagerais trong tiếng Tây Ban Nha

exagerais có nghĩa là: {exaggerate} thổi phồng, phóng đại, cường điệu, làm tăng quá mức {overdo} làm quá trớn, làm quá, làm mất tác dụng vì quá cường điệu, cường điệu hoá hỏng, làm mệt phờ, nấu quá nhừ, làm quá {overpays} {overstate} nói quá, cường điệu, phóng đại

Đây là cách dùng exagerais tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ exagerais tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{exaggerate} thổi phồng tiếng Tây Ban Nha là gì?
phóng đại tiếng Tây Ban Nha là gì?
cường điệu tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm tăng quá mức {overdo} làm quá trớn tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm quá tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm mất tác dụng vì quá cường điệu tiếng Tây Ban Nha là gì?
cường điệu hoá hỏng tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm mệt phờ tiếng Tây Ban Nha là gì?
nấu quá nhừ tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm quá {overpays} {overstate} nói quá tiếng Tây Ban Nha là gì?
cường điệu tiếng Tây Ban Nha là gì?
phóng đại