exprimieramos tiếng Tây Ban Nha là gì?

exprimieramos tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng exprimieramos trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ exprimieramos tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm exprimieramos tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ exprimieramos

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

exprimieramos tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ exprimieramos tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {squeeze} sự ép, sự vắt, sự siết, sự véo, sự ôm chặt, đám đông; sự chen chúc, sự hạn chế, sự bắt buộc, sự in dấu tiền đồng (lên giấy, lên sáp), sự ăn bớt, sự ăn chặn, sự ăn hoa hồng lậu, (đánh bài) sự ép đối phương bỏ những quân bài quan trọng ((cũng) squeeze play), ép, vắt, nén, siết chặt, chen, ẩn, nhét, tống tiền, bòn mót (tiền của), bóp nặn, thúc ép, gây áp lực, nặn ra, ép ra, cố rặn ra, in dấu (tiền đồng) (lên giấy hay sáp), ép, vắt, nén, ((thường) + in, out, through...) chen lấn

Thuật ngữ liên quan tới exprimieramos

Tóm lại nội dung ý nghĩa của exprimieramos trong tiếng Tây Ban Nha

exprimieramos có nghĩa là: {squeeze} sự ép, sự vắt, sự siết, sự véo, sự ôm chặt, đám đông; sự chen chúc, sự hạn chế, sự bắt buộc, sự in dấu tiền đồng (lên giấy, lên sáp), sự ăn bớt, sự ăn chặn, sự ăn hoa hồng lậu, (đánh bài) sự ép đối phương bỏ những quân bài quan trọng ((cũng) squeeze play), ép, vắt, nén, siết chặt, chen, ẩn, nhét, tống tiền, bòn mót (tiền của), bóp nặn, thúc ép, gây áp lực, nặn ra, ép ra, cố rặn ra, in dấu (tiền đồng) (lên giấy hay sáp), ép, vắt, nén, ((thường) + in, out, through...) chen lấn

Đây là cách dùng exprimieramos tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ exprimieramos tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{squeeze} sự ép tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự vắt tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự siết tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự véo tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự ôm chặt tiếng Tây Ban Nha là gì?
đám đông tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự chen chúc tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự hạn chế tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự bắt buộc tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự in dấu tiền đồng (lên giấy tiếng Tây Ban Nha là gì?
lên sáp) tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự ăn bớt tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự ăn chặn tiếng Tây Ban Nha là gì?
sự ăn hoa hồng lậu tiếng Tây Ban Nha là gì?
(đánh bài) sự ép đối phương bỏ những quân bài quan trọng ((cũng) squeeze play) tiếng Tây Ban Nha là gì?
ép tiếng Tây Ban Nha là gì?
vắt tiếng Tây Ban Nha là gì?
nén tiếng Tây Ban Nha là gì?
siết chặt tiếng Tây Ban Nha là gì?
chen tiếng Tây Ban Nha là gì?
ẩn tiếng Tây Ban Nha là gì?
nhét tiếng Tây Ban Nha là gì?
tống tiền tiếng Tây Ban Nha là gì?
bòn mót (tiền của) tiếng Tây Ban Nha là gì?
bóp nặn tiếng Tây Ban Nha là gì?
thúc ép tiếng Tây Ban Nha là gì?
gây áp lực tiếng Tây Ban Nha là gì?
nặn ra tiếng Tây Ban Nha là gì?
ép ra tiếng Tây Ban Nha là gì?
cố rặn ra tiếng Tây Ban Nha là gì?
in dấu (tiền đồng) (lên giấy hay sáp) tiếng Tây Ban Nha là gì?
ép tiếng Tây Ban Nha là gì?
vắt tiếng Tây Ban Nha là gì?
nén tiếng Tây Ban Nha là gì?
((thường) + in tiếng Tây Ban Nha là gì?
out tiếng Tây Ban Nha là gì?
through...) chen lấn

Tiếng Tây Ban Nha là gì?

Tiếng Tây Ban Nha (español), cũng được gọi là tiếng Castilla (castellano) hay tiếng Y Pha Nho theo lối nói cũ, là một ngôn ngữ thuộc nhóm Iberia-Rôman của nhóm ngôn ngữ Rôman, và là tiếng phổ biến thứ 4 trên thế giới theo một số nguồn, trong khi có nguồn khác liệt kê nó là ngôn ngữ phổ biến thứ 2 hay thứ 3.

Bao nhiêu người nói tiếng Tây Ban Nha?

Nó là tiếng mẹ đẻ của khoảng 352 triệu người, và được dùng bởi 417 triệu người khi tính thêm các người dùng nó như tiếng phụ (theo ước lượng năm 1999). Có người khẳng định rằng có thể nghĩ đến tiếng Tây Ban Nha là tiếng quan trọng thứ 2 trên thế giới, sau tiếng Anh, có thể quan trọng hơn cả tiếng Pháp, do càng ngày nó càng được sử dụng nhiều hơn ở Hoa Kỳ.

Nước nào nói Tiếng Tây Ban Nha?

Có nhiều quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha trên thế giới, nó là ngôn ngữ chính thức của 20 quốc gia sau: Puerto Rico, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cộng hòa Dominica, Ecuador, El Salvador, xích đạo Guinea, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Tây Ban Nha, Uruguay và Venezuela. Mặc dù nó không phải là ngôn ngữ chính thức, nhưng tiếng Tây Ban Nha thường được nói ở Hoa Kỳ, Belize, Andorra và Gibraltar.

Do tỷ suất sinh cao ở những nước dùng tiếng Tây Ban Nha như ngôn ngữ chính thức, do sự mở mang của các kinh tế trong giới nói tiếng Tây Ban Nha, do sự ảnh hưởng của tiếng Tây Ban Nha trong thị trường âm nhạc toàn cầu, do tầm quan trọng của văn học Tây Ban Nha và do nó được sử dụng ở rất nhiều nơi trên thế giới. Tiếng Tây Ban Nha được sử dụng phần lớn ở Tây Ban Nha, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Guinea Xích Đạo.