mandase tiếng Tây Ban Nha là gì?

mandase tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng mandase trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ mandase tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm mandase tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ mandase

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

mandase tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ mandase tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {direct} gửi, viết để gửi cho (ai), viết cho (ai); nói với (ai), nói để nhắn (ai), hướng nhắm (về phía...), chỉ đường; hướng dẫn, chỉ đạo, chi phối, điều khiển, chỉ huy, cai quản, ra lệnh, chỉ thị, bảo, ra lệnh, thẳng, ngay, lập tức, thẳng, trực tiếp, đích thân, ngay thẳng, thẳng thắn; rõ ràng, không quanh co úp mở, minh bạch, rạch ròi, hoàn toàn, tuyệt đối, (thiên văn học) đi từ tây sang đông, thuận hành, (âm nhạc) không đảo, (ngôn ngữ học) trực tiếp, (vật lý) một chiều, thẳng, ngay; lập tức, thẳng, trực tiếp
  • {guide} người chỉ dẫn; người chỉ đường, người hướng dẫn (cho khách du lịch), bài học, điều chỉ dẫn, điều tốt, điều hay (cần noi theo), sách chỉ dẫn, sách chỉ nam, cọc hướng dẫn; biển chỉ đường, thiết bị dẫn đường, thanh dẫn, quân thám báo, tàu hướng dẫn (cho cả đội tàu), dẫn đường, chỉ đường, dắt, dẫn, hướng dẫn; chỉ đạo
  • {manage} quản lý, trông nom, chế ngự, kiềm chế; điều khiển, sai khiến, dạy dỗ, dạy bảo, thoát khỏi, gỡ khỏi; xoay xở được, giải quyết được, dùng, sử dụng, đạt kết quả, đạt mục đích, xoay sở được, tìm được cách
  • {steer} lái (tàu thuỷ, ô tô), (thông tục) hướng (bước...) về, lái ô tô, lái tàu thuỷ..., bị lái, lái được, hướng theo một con đường, hướng bước về, tránh, lánh xa, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lời gợi ý; lời mách nước (làm việc gì), bò non thiến, bò đực non; trâu đực non

Thuật ngữ liên quan tới mandase

Tóm lại nội dung ý nghĩa của mandase trong tiếng Tây Ban Nha

mandase có nghĩa là: {direct} gửi, viết để gửi cho (ai), viết cho (ai); nói với (ai), nói để nhắn (ai), hướng nhắm (về phía...), chỉ đường; hướng dẫn, chỉ đạo, chi phối, điều khiển, chỉ huy, cai quản, ra lệnh, chỉ thị, bảo, ra lệnh, thẳng, ngay, lập tức, thẳng, trực tiếp, đích thân, ngay thẳng, thẳng thắn; rõ ràng, không quanh co úp mở, minh bạch, rạch ròi, hoàn toàn, tuyệt đối, (thiên văn học) đi từ tây sang đông, thuận hành, (âm nhạc) không đảo, (ngôn ngữ học) trực tiếp, (vật lý) một chiều, thẳng, ngay; lập tức, thẳng, trực tiếp {guide} người chỉ dẫn; người chỉ đường, người hướng dẫn (cho khách du lịch), bài học, điều chỉ dẫn, điều tốt, điều hay (cần noi theo), sách chỉ dẫn, sách chỉ nam, cọc hướng dẫn; biển chỉ đường, thiết bị dẫn đường, thanh dẫn, quân thám báo, tàu hướng dẫn (cho cả đội tàu), dẫn đường, chỉ đường, dắt, dẫn, hướng dẫn; chỉ đạo {manage} quản lý, trông nom, chế ngự, kiềm chế; điều khiển, sai khiến, dạy dỗ, dạy bảo, thoát khỏi, gỡ khỏi; xoay xở được, giải quyết được, dùng, sử dụng, đạt kết quả, đạt mục đích, xoay sở được, tìm được cách {steer} lái (tàu thuỷ, ô tô), (thông tục) hướng (bước...) về, lái ô tô, lái tàu thuỷ..., bị lái, lái được, hướng theo một con đường, hướng bước về, tránh, lánh xa, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lời gợi ý; lời mách nước (làm việc gì), bò non thiến, bò đực non; trâu đực non

Đây là cách dùng mandase tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ mandase tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{direct} gửi tiếng Tây Ban Nha là gì?
viết để gửi cho (ai) tiếng Tây Ban Nha là gì?
viết cho (ai) tiếng Tây Ban Nha là gì?
nói với (ai) tiếng Tây Ban Nha là gì?
nói để nhắn (ai) tiếng Tây Ban Nha là gì?
hướng nhắm (về phía...) tiếng Tây Ban Nha là gì?
chỉ đường tiếng Tây Ban Nha là gì?
hướng dẫn tiếng Tây Ban Nha là gì?
chỉ đạo tiếng Tây Ban Nha là gì?
chi phối tiếng Tây Ban Nha là gì?
điều khiển tiếng Tây Ban Nha là gì?
chỉ huy tiếng Tây Ban Nha là gì?
cai quản tiếng Tây Ban Nha là gì?
ra lệnh tiếng Tây Ban Nha là gì?
chỉ thị tiếng Tây Ban Nha là gì?
bảo tiếng Tây Ban Nha là gì?
ra lệnh tiếng Tây Ban Nha là gì?
thẳng tiếng Tây Ban Nha là gì?
ngay tiếng Tây Ban Nha là gì?
lập tức tiếng Tây Ban Nha là gì?
thẳng tiếng Tây Ban Nha là gì?
trực tiếp tiếng Tây Ban Nha là gì?
đích thân tiếng Tây Ban Nha là gì?
ngay thẳng tiếng Tây Ban Nha là gì?
thẳng thắn tiếng Tây Ban Nha là gì?
rõ ràng tiếng Tây Ban Nha là gì?
không quanh co úp mở tiếng Tây Ban Nha là gì?
minh bạch tiếng Tây Ban Nha là gì?
rạch ròi tiếng Tây Ban Nha là gì?
hoàn toàn tiếng Tây Ban Nha là gì?
tuyệt đối tiếng Tây Ban Nha là gì?
(thiên văn học) đi từ tây sang đông tiếng Tây Ban Nha là gì?
thuận hành tiếng Tây Ban Nha là gì?
(âm nhạc) không đảo tiếng Tây Ban Nha là gì?
(ngôn ngữ học) trực tiếp tiếng Tây Ban Nha là gì?
(vật lý) một chiều tiếng Tây Ban Nha là gì?
thẳng tiếng Tây Ban Nha là gì?
ngay tiếng Tây Ban Nha là gì?
lập tức tiếng Tây Ban Nha là gì?
thẳng tiếng Tây Ban Nha là gì?
trực tiếp {guide} người chỉ dẫn tiếng Tây Ban Nha là gì?
người chỉ đường tiếng Tây Ban Nha là gì?
người hướng dẫn (cho khách du lịch) tiếng Tây Ban Nha là gì?
bài học tiếng Tây Ban Nha là gì?
điều chỉ dẫn tiếng Tây Ban Nha là gì?
điều tốt tiếng Tây Ban Nha là gì?
điều hay (cần noi theo) tiếng Tây Ban Nha là gì?
sách chỉ dẫn tiếng Tây Ban Nha là gì?
sách chỉ nam tiếng Tây Ban Nha là gì?
cọc hướng dẫn tiếng Tây Ban Nha là gì?
biển chỉ đường tiếng Tây Ban Nha là gì?
thiết bị dẫn đường tiếng Tây Ban Nha là gì?
thanh dẫn tiếng Tây Ban Nha là gì?
quân thám báo tiếng Tây Ban Nha là gì?
tàu hướng dẫn (cho cả đội tàu) tiếng Tây Ban Nha là gì?
dẫn đường tiếng Tây Ban Nha là gì?
chỉ đường tiếng Tây Ban Nha là gì?
dắt tiếng Tây Ban Nha là gì?
dẫn tiếng Tây Ban Nha là gì?
hướng dẫn tiếng Tây Ban Nha là gì?
chỉ đạo {manage} quản lý tiếng Tây Ban Nha là gì?
trông nom tiếng Tây Ban Nha là gì?
chế ngự tiếng Tây Ban Nha là gì?
kiềm chế tiếng Tây Ban Nha là gì?
điều khiển tiếng Tây Ban Nha là gì?
sai khiến tiếng Tây Ban Nha là gì?
dạy dỗ tiếng Tây Ban Nha là gì?
dạy bảo tiếng Tây Ban Nha là gì?
thoát khỏi tiếng Tây Ban Nha là gì?
gỡ khỏi tiếng Tây Ban Nha là gì?
xoay xở được tiếng Tây Ban Nha là gì?
giải quyết được tiếng Tây Ban Nha là gì?
dùng tiếng Tây Ban Nha là gì?
sử dụng tiếng Tây Ban Nha là gì?
đạt kết quả tiếng Tây Ban Nha là gì?
đạt mục đích tiếng Tây Ban Nha là gì?
xoay sở được tiếng Tây Ban Nha là gì?
tìm được cách {steer} lái (tàu thuỷ tiếng Tây Ban Nha là gì?
ô tô) tiếng Tây Ban Nha là gì?
(thông tục) hướng (bước...) về tiếng Tây Ban Nha là gì?
lái ô tô tiếng Tây Ban Nha là gì?
lái tàu thuỷ... tiếng Tây Ban Nha là gì?
bị lái tiếng Tây Ban Nha là gì?
lái được tiếng Tây Ban Nha là gì?
hướng theo một con đường tiếng Tây Ban Nha là gì?
hướng bước về tiếng Tây Ban Nha là gì?
tránh tiếng Tây Ban Nha là gì?
lánh xa tiếng Tây Ban Nha là gì?
(từ Mỹ tiếng Tây Ban Nha là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Tây Ban Nha là gì?
(từ lóng) lời gợi ý tiếng Tây Ban Nha là gì?
lời mách nước (làm việc gì) tiếng Tây Ban Nha là gì?
bò non thiến tiếng Tây Ban Nha là gì?
bò đực non tiếng Tây Ban Nha là gì?
trâu đực non

Tiếng Tây Ban Nha là gì?

Tiếng Tây Ban Nha (español), cũng được gọi là tiếng Castilla (castellano) hay tiếng Y Pha Nho theo lối nói cũ, là một ngôn ngữ thuộc nhóm Iberia-Rôman của nhóm ngôn ngữ Rôman, và là tiếng phổ biến thứ 4 trên thế giới theo một số nguồn, trong khi có nguồn khác liệt kê nó là ngôn ngữ phổ biến thứ 2 hay thứ 3.

Bao nhiêu người nói tiếng Tây Ban Nha?

Nó là tiếng mẹ đẻ của khoảng 352 triệu người, và được dùng bởi 417 triệu người khi tính thêm các người dùng nó như tiếng phụ (theo ước lượng năm 1999). Có người khẳng định rằng có thể nghĩ đến tiếng Tây Ban Nha là tiếng quan trọng thứ 2 trên thế giới, sau tiếng Anh, có thể quan trọng hơn cả tiếng Pháp, do càng ngày nó càng được sử dụng nhiều hơn ở Hoa Kỳ.

Nước nào nói Tiếng Tây Ban Nha?

Có nhiều quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha trên thế giới, nó là ngôn ngữ chính thức của 20 quốc gia sau: Puerto Rico, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cộng hòa Dominica, Ecuador, El Salvador, xích đạo Guinea, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Tây Ban Nha, Uruguay và Venezuela. Mặc dù nó không phải là ngôn ngữ chính thức, nhưng tiếng Tây Ban Nha thường được nói ở Hoa Kỳ, Belize, Andorra và Gibraltar.

Do tỷ suất sinh cao ở những nước dùng tiếng Tây Ban Nha như ngôn ngữ chính thức, do sự mở mang của các kinh tế trong giới nói tiếng Tây Ban Nha, do sự ảnh hưởng của tiếng Tây Ban Nha trong thị trường âm nhạc toàn cầu, do tầm quan trọng của văn học Tây Ban Nha và do nó được sử dụng ở rất nhiều nơi trên thế giới. Tiếng Tây Ban Nha được sử dụng phần lớn ở Tây Ban Nha, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Guinea Xích Đạo.