ciao tiếng Ý là gì?

ciao tiếng Ý là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng ciao trong tiếng Ý.

Thông tin thuật ngữ ciao tiếng Ý

Từ điển Ý Việt

phát âm ciao tiếng Ý
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ ciao

Chủ đề Chủ đề Tiếng Ý chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

ciao tiếng Ý?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Ý. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ ciao tiếng Ý nghĩa là gì.

* danh từ
- {bye bye}
- {bye} thứ yếu, phụ, cái thứ yếu, cái phụ, (như) by the by
- {so long}
- {cheerio; hello}
- {hi} (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) này
- {hallo} chào anh, này, này, ô này, tiếng chào, tiếng gọi "này, này" , tiếng kêu ô này ", chào, gọi "này, này" , kêu "ô này" (tỏ ý ngạc nhiên)
- {hullo} ồ, này, a lô (khi nói máy điện thoại)

Thuật ngữ liên quan tới ciao

Tóm lại nội dung ý nghĩa của ciao trong tiếng Ý

ciao có nghĩa là: * danh từ- {bye bye}- {bye} thứ yếu, phụ, cái thứ yếu, cái phụ, (như) by the by- {so long}- {cheerio; hello}- {hi} (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) này- {hallo} chào anh, này, này, ô này, tiếng chào, tiếng gọi "này, này" , tiếng kêu ô này ", chào, gọi "này, này" , kêu "ô này" (tỏ ý ngạc nhiên)- {hullo} ồ, này, a lô (khi nói máy điện thoại)

Đây là cách dùng ciao tiếng Ý. Đây là một thuật ngữ Tiếng Ý chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Ý

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ ciao tiếng Ý là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Ý

* danh từ- {bye bye}- {bye} thứ yếu tiếng Ý là gì?
phụ tiếng Ý là gì?
cái thứ yếu tiếng Ý là gì?
cái phụ tiếng Ý là gì?
(như) by the by- {so long}- {cheerio tiếng Ý là gì?
hello}- {hi} (từ Mỹ tiếng Ý là gì?
nghĩa Mỹ) này- {hallo} chào anh tiếng Ý là gì?
này tiếng Ý là gì?
này tiếng Ý là gì?
ô này tiếng Ý là gì?
tiếng chào tiếng Ý là gì?
tiếng gọi "này tiếng Ý là gì?
này" tiếng Ý là gì?
tiếng kêu ô này " tiếng Ý là gì?
chào tiếng Ý là gì?
gọi "này tiếng Ý là gì?
này" tiếng Ý là gì?
kêu "ô này" (tỏ ý ngạc nhiên)- {hullo} ồ tiếng Ý là gì?
này tiếng Ý là gì?
a lô (khi nói máy điện thoại)