andare a zonzo tiếng Ý là gì?

andare a zonzo tiếng Ý là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng andare a zonzo trong tiếng Ý.

Thông tin thuật ngữ andare a zonzo tiếng Ý

Từ điển Ý Việt

phát âm andare a zonzo tiếng Ý
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ andare a zonzo

Chủ đề Chủ đề Tiếng Ý chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

andare a zonzo tiếng Ý?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Ý. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ andare a zonzo tiếng Ý nghĩa là gì.

- {stroll} sự đi dạo, sự đi tản bộ, đi dạo, đi tản bộ, đi biểu diễn ở các nơi, đi hát rong (gánh hát), đi dạo, đi biểu diễn ở, đi hát trong khắp
- {wander} đi thơ thẩn, đi lang thang, đi lạc đường, lầm đường, chệch đường ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), quanh co, uốn khúc (con sông...), nói huyên thiên; nghĩ lan man; lơ đễnh, mê sảng, đi lang thang khắp

Thuật ngữ liên quan tới andare a zonzo

Tóm lại nội dung ý nghĩa của andare a zonzo trong tiếng Ý

andare a zonzo có nghĩa là: - {stroll} sự đi dạo, sự đi tản bộ, đi dạo, đi tản bộ, đi biểu diễn ở các nơi, đi hát rong (gánh hát), đi dạo, đi biểu diễn ở, đi hát trong khắp- {wander} đi thơ thẩn, đi lang thang, đi lạc đường, lầm đường, chệch đường ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), quanh co, uốn khúc (con sông...), nói huyên thiên; nghĩ lan man; lơ đễnh, mê sảng, đi lang thang khắp

Đây là cách dùng andare a zonzo tiếng Ý. Đây là một thuật ngữ Tiếng Ý chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Cùng học tiếng Ý

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ andare a zonzo tiếng Ý là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Ý

- {stroll} sự đi dạo tiếng Ý là gì?
sự đi tản bộ tiếng Ý là gì?
đi dạo tiếng Ý là gì?
đi tản bộ tiếng Ý là gì?
đi biểu diễn ở các nơi tiếng Ý là gì?
đi hát rong (gánh hát) tiếng Ý là gì?
đi dạo tiếng Ý là gì?
đi biểu diễn ở tiếng Ý là gì?
đi hát trong khắp- {wander} đi thơ thẩn tiếng Ý là gì?
đi lang thang tiếng Ý là gì?
đi lạc đường tiếng Ý là gì?
lầm đường tiếng Ý là gì?
chệch đường ((nghĩa đen) & tiếng Ý là gì?
(nghĩa bóng)) tiếng Ý là gì?
quanh co tiếng Ý là gì?
uốn khúc (con sông...) tiếng Ý là gì?
nói huyên thiên tiếng Ý là gì?
nghĩ lan man tiếng Ý là gì?
lơ đễnh tiếng Ý là gì?
mê sảng tiếng Ý là gì?
đi lang thang khắp