液化石油气 tiếng trung là gì?

液化石油气 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 液化石油气 tiếng trung Hóa học.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 液化石油气

khí hóa lỏng or khí dầu mỏ hóa lỏng (yèhuà shíyóu qì ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xăng dầu chất đốt.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 液化石油气 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Hóa học

Định nghĩa - Khái niệm

液化石油气 tiếng trung là gì?

có nghĩa là khí hóa lỏng or khí dầu mỏ hóa lỏng (yèhuà shíyóu qì )

  • 液化石油气 tiếng trung có nghĩa là khí hóa lỏng or khí dầu mỏ hóa lỏng (yèhuà shíyóu qì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xăng dầu chất đốt.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hóa học.

khí hóa lỏng or khí dầu mỏ hóa lỏng (yèhuà shíyóu qì ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 液化石油气 .

Ý nghĩa - Giải thích

液化石油气 tiếng trung nghĩa là khí hóa lỏng or khí dầu mỏ hóa lỏng (yèhuà shíyóu qì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xăng dầu chất đốt..

Đây là cách dùng 液化石油气 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hóa học 液化石油气 tiếng trung là gì? (hay giải thích khí hóa lỏng or khí dầu mỏ hóa lỏng (yèhuà shíyóu qì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xăng dầu chất đốt. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 液化石油气 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 液化石油气 tiếng trung / khí hóa lỏng or khí dầu mỏ hóa lỏng (yèhuà shíyóu qì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xăng dầu chất đốt.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời

液化石油气 tiếng trung là gì?

液化石油气 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 液化石油气 tiếng trung Dầu khí.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 液化石油气

khí dầu mỏ hóa lỏng (yèhuà shíyóu qì ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Dầu khí và mỏ than.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 液化石油气 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Dầu khí

Định nghĩa - Khái niệm

液化石油气 tiếng trung là gì?

có nghĩa là khí dầu mỏ hóa lỏng (yèhuà shíyóu qì )

  • 液化石油气 tiếng trung có nghĩa là khí dầu mỏ hóa lỏng (yèhuà shíyóu qì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Dầu khí và mỏ than.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Dầu khí.

khí dầu mỏ hóa lỏng (yèhuà shíyóu qì ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 液化石油气 .

Ý nghĩa - Giải thích

液化石油气 tiếng trung nghĩa là khí dầu mỏ hóa lỏng (yèhuà shíyóu qì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Dầu khí và mỏ than..

Đây là cách dùng 液化石油气 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Dầu khí 液化石油气 tiếng trung là gì? (hay giải thích khí dầu mỏ hóa lỏng (yèhuà shíyóu qì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Dầu khí và mỏ than. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 液化石油气 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 液化石油气 tiếng trung / khí dầu mỏ hóa lỏng (yèhuà shíyóu qì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Dầu khí và mỏ than.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời