易于拿取 tiếng trung là gì?

易于拿取 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 易于拿取 tiếng trung Hợp đồng.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 易于拿取

dễ thấy dễ lấy (yìyú ná qǔ ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 易于拿取 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Hợp đồng

Định nghĩa - Khái niệm

易于拿取 tiếng trung là gì?

có nghĩa là dễ thấy dễ lấy (yìyú ná qǔ )

  • 易于拿取 tiếng trung có nghĩa là dễ thấy dễ lấy (yìyú ná qǔ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hợp đồng.

dễ thấy dễ lấy (yìyú ná qǔ ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 易于拿取 .

Ý nghĩa - Giải thích

易于拿取 tiếng trung nghĩa là dễ thấy dễ lấy (yìyú ná qǔ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán..

Đây là cách dùng 易于拿取 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hợp đồng 易于拿取 tiếng trung là gì? (hay giải thích dễ thấy dễ lấy (yìyú ná qǔ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 易于拿取 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 易于拿取 tiếng trung / dễ thấy dễ lấy (yìyú ná qǔ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời